Statusrapport for:


Prosjektet


2015hp Lærdalslaksen
(akronym)

Auka verdiskaping i sportsfisket i Lærdalselvi - kunnskapsbasert lokal forvaltning å sikre bærekraftige naturopplevingar i verdsklasse
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1836

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2015hp Lærdalslaksen

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2014
År godkjent: 2015
År oppstarta: 2015
År avslutta:

VEDTAK:
Prosjektet fekk tildelt inntil kr 3 mill i støtte av styret i RFF Vestlandet den 4. juni 2015 i Stavanger

SEKTOR:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
rffv fou

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Prosjekt: 248062

Prosjektansvar: 
Lærdal Elveeigarlag
Lasse Sæltun
91181665

Prosjektleiar: 
Torkjel Grimelid
Stiftelsen Norsk Villakssenter
91549427
ljosne.klekkeri@privat.alb.no


PARTNARAR

Stiftinga Vestlandsforsking
Carlo Aall
utførande


Stiftelsen Norsk Institutt for naturforskning NINA
Ola Ugedal
utførande

INAQ AS
Henning Urke
Utførande

Ferskvannsbiologen
Leif Magnus Sættem
Utførande

Østfold Energi AS
Finansierande

Stiftelsen Norsk Villakssenter
Utførande og finansierande

Lærdal elveeigarlag
Utførande og finansierande


BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Støtte: inntil kr 3 mill

Auka verdiskaping frå sportsfiske i Lærdalselva

Etter at parasitten Gyrodactylus salaris første gong vart påvist i Lærdalselva i 1996, har vassdraget vore behandla med både rotenon og surt aluminium. Den langvarige kampen mot lakseparasitten ser ut til å verte krona med hell, og om alt går etter planen, vert elva friskmeldt i 2017. No får Lærdal Elveeigarlag tre millionar kroner til eit forskingsprosjekt der målsettinga er å bidra både til best mogleg lakseforvalting og til høgast mogleg verdiskaping frå framtidig sportsfiske i elva.

Sportsfiskerettane vert gjerne omsette gjennom langtidskontraktar, og kor attraktive desse kontraktane er, har nær samanheng med forventingane om storleiken på fisken og kor stabile bestandane er. Difor vil elveeigarlaget blant anna forske på føresetnadene for å sikre livskraftige laks- og aurebestandar med høg snittvekt og på korleis ein best skal utløyse den betalingsviljen som finst i marknaden for storfiske i kombinasjon med unike kultur- og naturopplevingar.

- Lærdalselva har ei historie som ei av dei beste storlakselvene i landet og har absolutt potensial til å nå gamle høgder. Difor er det viktig at ein legg til rette både for berekraftig forvalting av fiskestammane og for ei verdiskaping som kjem lokalsamfunnet til gode, seier Kjelsnes.

Lærdal Elveeigarlag skal gjennomføre forskingsprosjektet i samarbeid med Stiftinga Vestlandsforsking, Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning, INAQ AS, Ferskvannsbiologen Leif Magnus Sættem, Østfold Energi AS og Stiftelsen Norsk Villakssenter.

For meir informasjon, kontakt Lasse Sælthun, dagleg leiar i Lærdal Elveeigarlag, på tlf. 911 81 665.
STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
MÅL
Auka verdiskaping av sportsfisket i Lærdalselvi gjennom kunnskapsbasert forvaltning av livskraftige laks- og aure bestandar med verdsunik attraktivitet for sportsfiske.

AP 1 Stor laks gjennom auka i tal fleirgongsgytarar

Forskningsmål:
Utviklingsmål:

AP 2 Fang og slepp- for auka attraktivitet

Forskningsmål:
Utviklingsmål:

AP 3 Auke verdiskaping gjennom målretta forvaltning og produktutvikling

Forskningsmål:
Utviklingsmål


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2015hp Lærdalslaksen