Statusrapport for:


Prosjektet


2014fp Dekk og diesel
(akronym)

Er dekk og diesel-landbruket berekraftig matproduksjon?
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1817

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2014fp Dekk og diesel

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2014
År avslutta:

VEDTAK:
Vedtak løpande søknadsfrist 2014
kr 200.000 i støtte

SEKTOR:
Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Miljø, FoU

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
rffvsf14 sogn og fjordane rffv fou

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Prosjektleiar
Agnar Hegrenes
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Postboks 8024, Dep.,
0030, Oslo
Telefon: 22367256
agnar.hegrenes@nilf.no

Prosjektansvarleg
Samarbeidsrådet for landbruket i Hordala
 nd og Sogn og Fjordane
Lars Petter Thaule
Organisasjonssjef
Telefon: 90858555
lars.peter.taule@bondelaget.no

PARTNARAR
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Landbruksdirektøren
Postboks 14
6801 FØRDE
Bjørn Harald Haugsvær

Møre og Romsdal Bondelag
6402 MOLDE
Arnar Lyche
Telefon 71 20 28 90
arnar.lyche@bondelaget.no

Fylkesmannen i Rogaland Landbruksdirektøren
Postboks 59 Sentrum
4001 STAVANGER
Hadle Nevøy

Fylkesmannen i Hordaland Landbruksdirektøren
Postboks 7310
5020 BERGEN
Ole Bakkebø

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Landbruksdirektøren
Fylkeshusa
6404 MOLDE
Ottar Longva

Rogaland Bondelag
Postboks 278 Sentrum
4002 STAVANGER
Olav Sande

BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Hovudmålet med kvalifiseringsprosjektet er å gje større kunnskap om korleis avstanden frå driftssenteret til jordbruksarealet påverkar det økonomiske resultatet på garden.

Delmål:
1. Estimere kostnader ved faktisk kontra optimal utnytting av jordbruksareal i sentrale strøk på Jæren og for distriktslandbruket på Vestlandet på bruksnivå og på grendenivå. Dette for å få fram korleis jordbruksarealet vert
disponert og kva høve til å energieffektivisera er.

2. Identifisere likskap og skilnader i dei to utvalde grendene med omsyn til energibruk og disponering av jordbruksjord.

3. Vurdere konsekvensar og peike på utfordingar ved dagens struktur til nytte for bønder, jordeigarar, finansieringsinstitusjonar og offentleg forvaltning.

4. Peike på miljøutfordringar ved strukturen i dag, i forhold til ei meir berekraftig og optimal utnytting av jordbruksarealet.


STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Hovudmålet med kvalifiseringsprosjektet er å gje større kunnskap om korleis avstanden frå driftssenteret til jordbruksarealet påverkar det økonomiske resultatet på garden.

Delmål:
1. Estimere kostnader ved faktisk kontra optimal utnytting av jordbruksareal i sentrale strøk på Jæren og for distriktslandbruket på Vestlandet på bruksnivå og på grendenivå. Dette for å få fram korleis jordbruksarealet vert
disponert og kva høve til å energieffektivisera er.

2. Identifisere likskap og skilnader i dei to utvalde grendene med omsyn til energibruk og disponering av jordbruksjord.

3. Vurdere konsekvensar og peike på utfordingar ved dagens struktur til nytte for bønder, jordeigarar, finansieringsinstitusjonar og offentleg forvaltning.

4. Peike på miljøutfordringar ved strukturen i dag, i forhold til ei meir berekraftig og optimal utnytting av jordbruksarealet.


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2014fp Dekk og diesel