Statusrapport for:


Prosjektet


2014hp Klimatilpassing Aurland
(akronym)

Klimatilpasning og endringer i kommunal risikohåndtering/beredskap. Instrumentering, prosessforståelse som grunnlag for tidlig varsling.
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1805

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf KLIMA OG MILJØ > 2014hp Klimatilpassing Aurland

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2014
År avslutta:

VEDTAK:
Styremøte RFF Vestlandet 11.12.14

SEKTOR:
Innbyggjarane, Naturarven, Næringslivet, Turistane, FoU, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
rffvsf14 offentleg

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
www.aurland.kommune.no


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Prosjektnr: 245331

Prosjekteigar
Aurland kommne
Bjørn Sture Rosenvold
mobil: 94151579
E-post: bsr@aurland.kommune.no

Prosjektleiar
Ulrik Domaas
Norges Geotekniske Institutt
mobil: 92447442
E-post: ud@ngi.no

Partnarar

Jernbaneverket Region Vest
Bergen

E-CO ENERGI AS
Oslo

Stiftelesen Norges Geotekniske Institutt
Oslo


BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Bilde lånt av NRK.
Løyving oktober/desember 2014: inntil 2 mill kr

Flyboren elektromagnetisk kartlegging av skredfare

Aurland kommune får to millionar kroner til eit forskingsprosjekt der målsettinga blant anna er å utvikle effektiv kartlegging av skred- og flaumrisiko i bratt vestlandsterreng ved hjelp av flyborne elektromagnetiske undersøkingar.

Fleire studium av effektane av dei forventa klimaendringane peiker på auka skredfare på Vestlandet. I samarbeid med kraftprodusenten E-CO Energi, Jernbaneverket og Norges Geotekniske Institutt (NGI), har Aurland kommune dokumentert meir enn 30 prosent auke i intense nedbørsperiodar dei siste 50 åra i området langs Bergensbanen frå Flåm til Myrdal.

Større nedbørsmengder og hyppigare nedbør – gjerne i samspel med store temperatursvingingar – kan føre til svekka stabilitet i dalsider med bratt terreng. Dette skapar behov for nye og meir effektive metodar for førebygging og risikohandtering – og dermed også for kartlegging av risiko.

I dette prosjektet vil ein blant anna utforske potensialet i såkalla flyborne elektromagnetiske undersøkingar, som er rekna for å vere godt egna til å skaffe oversikt over teoretisk skredrisiko i store geografiske område.

Undersøkingane skal gi eit betre grunnlag både for arealplanlegging og for optimal plassering av måleutstyr som inngår i lokal risikoanalyse, varsling og beredskap.

"Vi lever i ein skredutsett region, og har stort behov for forsking som kan bidra til utvikling av gode lokale system for planlegging og varsling"

Aurland kommune skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med NGI, Jernbaneverket Region Vest og E-CO Energi AS.

For meir informasjon, kontakt Bjørn Sture Rosenvold i Aurland kommune, på tlf. 941 51 579.STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Mål i prosjektet

Aurland kommune har i samarbeid med kraftprodusent (e-co Energi AS), jernbaneverket og NGI dokumentert mer enn 30% økning i intense nedbørsperioder de siste 50 år i området Flåm til Myrdal Stasjon (Bergensbanen). 

Dette har ført til lokal økning av periodevise flom-/jordskredsituasjoner i utsatte områder. Ytterligere økning av slike intense nedbørperioder, utfordrer kommunens kunnskapsgrunnlag om; endra stabilitet i dalsider, risiko for skred, forventa konsekvenser av hendelser, evne til implementering av effektive varslingssystem, sikringstiltak og organisering av risiko/beredskapsforvaltning lokalt. 

Et viktig spørsmål for prosjektet er om oppsprekking og bevegelse i dalsidene er en selvpropagerende prosess, styrt av nedbør, permeabilitet og terrenghelling?

Nye modeller og effekten av tidlig varsling vil bli utprøvd og evaluert i prosjektperioden.


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2014hp Klimatilpassing Aurland