Statusrapport for:


Satsningsområdet


B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane
(akronym)

Satsingsområde "Sjømatnæringar Sogn og Fjordane" i verdiskapingsplanen 2014 til 2025
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1734

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2013
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2015
År avslutta: 2025

VEDTAK:
Fylkestinget 09.12.2014

SEKTOR:
Innbyggjarane, Naturarven, Næringslivet, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
sjømatnæringar, sjømat, havbruk, fiskeri

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Innan sjømatnæringar er desse institusjonane så langt på plass:

Ansvarleg for satsing Sjømatnæring 

Jan Heggheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFFK)

Koordinator for satsing Sjømatnæringane: Lena Søderholm SFFK

Ansvarleg for program rekruttering og kompetanseheving i sjømatnæringane

Lena Søderholm, SFFK


Ansvarleg for program Innovasjon og nyskaping i sjømatnæringane

Halvor Flatland, Innovasjon Norge 


Ansvarleg for program Arealbruk

Plansjef Synnøve Stalheim (SFFK)

BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Sogn og Fjordane er eit kyst- og fjordfylke, og marine næringsvegar har gjennom generasjonar gjeve grunnlag for matauke, arbeidsplassar og busetnad.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har gjennom mange år hatt havbruk og fiskeri som eit satsingområde, og det var naturleg at dette vart teke inn i arbeidet med Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane.

Arbeidet med å følgje opp målsettjingane frå planen skal gjennomførast i satsinga kalla "Sjømatnæringar". Målsetningane i planen skal følgjast opp gjennom arbeid som skal finne stad i tre hovudarbeidsblokker:STRATEGI

Meir om dei tre hovudarbeidsblokkene er:

"Rekruttering og kompetanse innan sjømatnæringane" er organisert som ei programsatsing der partnarskapen skal stå sentralt. Arbeidet vil vere konsentrert mot to målgruppar:
1) Elever ved Måløy vidaregåande skule - ved å utvikle eit mest mogleg attraktivt studieopplegg for marine fag for Vg1(Naturbruk), Vg 2 (Akvakultur) og YSK.
2) Kompetanseheving for tilsette i oppdrattsnæringa i fylket gjenom å kartlegge og bidra til å få på plass kompetanse-hevande tiltak i samsvar med næringa sine ynskjer.

"Arealplanlegging" skal gjennomførast etter eit programutkast som er under utarbeiding. Dette er pr. haust 2016 ikkje på plass.

"Innovasjon og nyskaping i sjømatnæringane"
vert gjennomførast i regi av Innovasjon Norge. IN har såleis hovudansvaret for initiering, gjennomføring og rapportering av dei ulike tiltak som vert sett i gang. Dette vil vere med i det årlege oppdragsbrevet tfrå Sogn og Fjordane fylkeskommune til Innovasjon Norge.

MÅL OG RESULTAT

MÅL:
VISJON i Verdiskapingsplanen:

Sjømat frå Sogn og Fjordane skal kjennast att på høg kvalitet, og der vi gjennom alle ledd i verdikjeda har omsut for natur, miljø og dyrevelferd og har nytta best tilgjengeleg kompetanse og teknologi.

Hovudmål 1:
Auke verdiskapinga frå sjømatnæringane i verdiskjeda frå hav til bord.

Hovudmål 2:
Styrke tilgang til kompetanse og arbeidskraft

Hovudmål 3:
Auke ringverknadene frå sjømatnæringa i Sogn og Fjordane

MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:
Målindikator hovudmål 1:

Måle auke i slaktevolum, driftsresultat og sysselsettjing innan akvakultur.

Innan fiskeri og fiskeindustrien legg ein opp til auke i relativ del landingar (tonn og verdi) og oppretthalde sysselsettinga på dagens nivå.

Innan lite utnytta marine ressursar legg ein opp til auka slaktevolum innan oppdrettstorsk samt å etablere fleire lønsame verksemder fram til 2025.

Målindikator hovudmål 2 :

Søkjartal på vidaregåande skule "blå studieretning", etablere ein undervisningskonsesjon, stabilisere relativ del fiskarar i fylket.

Målindikator hovudmål 3 :

Auka aktivitet og verdiskaping innan verdikjeda sjømat.

FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:
Tiltaka er forventa å vidareutvikle sjømatnæringane i fylket. Gjennom arbeidet med Verdiskapingsplanen vil ein bidra til folketalsauke gjennom å utvikle spanande arbeidsplassar innan sjømatnæringane.

RESULTAT:
Bidra til det samla målet for verdiskapingsarbeidet:

Overordna mål:
Årleg vekst i tal arbeidsplassar på 100


PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:
åren 2015 Oppstart av arbeidet innan sjømatnæringane

2018 Milepæl: evaluering av undervegsmål
2021 Milepæl: evaluering av undervegsmål
2025 Avslutning og evaluering av satsinga

PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:
Program Rekruttering og kompetanse

Prosjekt "Undervisningskonsesjon Sogn og Fjordane" starta i desember 2014, og vart sluttført våren 2017, då undervisningskonsesjon vart tildelt frå Fiskeridirektoratet. Prosjektleiar Lena Søderholm, Nærings- og kulturavdelinga.


Forprosjekt: "Prosjektering av nytt opplæringsfartøy" skal utarbeide økonomisk grunnlag for kostnader ved evnt. bygging av nytt opplæringsfartøy. Skal være sluttført hausten 2017. Prosjektleiar Frode Kupen, Opplæringsfartøy AS

Program Arealbruk
Oppstart av prosjektet "Opparbeiding av marine grunnkart"  starta opp i 2015. Prosjektleiar Elisabeth Aune, Nærings- og kultuavdelinga.

KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:
Koordinator for satsinga Sjømatnæringane er Lena Søderholm.
Koordinator har ansvar for å koordinere og samordne dei ulike programma i satsinga.

Ansvarleg for program Arealbruk er Elisabeth Aune
Ansvarleg for program Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringane er Lena Søderholm

 
For nærare informasjon om desse satsingane, så meny til høgre.

SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:
At medlem i arbeidsgruppene får tilstrekkeleg kapasitet til å gjennomføre ulike tiltak.

Ein er heilt avhenging av eit god og tett samarbeide med dei ulike segmenta innan sjømatnæringane.

At ein maktar og tilpasse seg endringar som finn stad under gjennomføringa av tiltaka.

At ein får til ei god og fornuftig kopling mellom dei som jobber operativ og det politiske nivået i fylket, slik at alle føler ein spelar på lag i saker som er av politisk karakter.

FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0FINANSIERING:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:

10.07.17 Nøkkeltall 2017 Vestlandet
22.12.14 0-punktsanalyse for havbruksnæringa i Sogn og Fjordane 2013
22.12.14 Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og FjordneDokumentarkiv:

0-punktsanalyse Sogn og Fjordane Sjømat 2013.pdf
0-punktsanalyse Sogn og Fjordane Sjømat 2013.pdf
MarinMaritim klynge Vestlandet.pdf
Ringvirkningsdanalyse_oppdrett_Sogn og Fjordane_2014.pdf
Innspel til verdiskapingsplanen frå arbeidsgruppa Sjømatnæringane/Innspel til Verdiskapingsrapport frå arbeidsgruppa sjømat 16. jan 2013.pdf
Innspel til verdiskapingsplanen frå arbeidsgruppa Sjømatnæringane/VEDLEGG 1 - Mandat sjømatgruppa.pdf
Innspel til verdiskapingsplanen frå arbeidsgruppa Sjømatnæringane/VEDLEGG 2 - Oversikt Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane 2012.pdf
Innspel til verdiskapingsplanen frå arbeidsgruppa Sjømatnæringane/VEDLEGG 3 - Notat Infrastrukturutfordringar Sjømatnæringar.pdf
Innspel til verdiskapingsplanen frå arbeidsgruppa Sjømatnæringane/VEDLEGG 4 - Skisse Planstruktur_Målsetjingar og Programområde.pdf
Innspel til verdiskapingsplanen frå arbeidsgruppa Sjømatnæringane/VEDLEGG 5 Politiske problemstillinger HPN 23 okt 2013.pdf
Ringvirkningsanalyse Sjømat 2013/Presentasjon av ringverknadsanalysa Forde.pdf
Ringvirkningsanalyse Sjømat 2013/Ringvirkning_oppdrett.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Satsingsområde B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane
    Program 1.Innovasjon og nyskaping i sjømatnæringa i Sogn og Fjordane
    Program 2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa
       Delprogram Marin utdanning i øvre sjiktet
          Prosjekt Forprosjekt: Prosjektering av nytt opplæringsfartøy
          Prosjekt Undervisningskonsesjon Sogn og Fjordane
       Delprogram Måløy marine kompetansesenter
       Prosjekt Forprosjekt: Prosjektering av nytt opplæringsfartøy
       Prosjekt Undervisningskonsesjon
    Program 3.Arealbruk
       Prosjekt opparbeiding av marine grunnkart