Statusrapport for:


Prosjektet


2012hp Betre hjartehelse
(akronym)

Hovudprosjekt: Betre hjartehelse hos oppdrettslaks ved avl og trening i sjøfasen
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1656

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT BLÅ > 2012hp Betre hjartehelse

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Næringslivet, FoU

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
rffvhp2012 blå mat prosjekt 224758 Sogn og Fjordane fylkeskommune rffvprosjektsf rffv fou

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
http://www.salmobreed.no/no/


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:

Prosjekt: 224758

Prosjektansvar:
SalmoBreed AS
Bergen, Hordaland

Prosjektleiar:
Bjarne Gjerde
Seniorforskar
NOFIMA
Telefon: +47 93061541
E-post: bjarne.gjerde@nofima.no

Partnarar:
NOFIMA AS
NORGES VETERINÆRHØGSKOLE
AKVAFORSK GENETICS CENTERBAKGRUNN OG UTFORDRINGAR


Meir info om prosjektet:

Hovudmål:

Undersøke effekten av lang tids trening av presmolt i ferskvassperioden og av laks i sjøperioden på eigenskapar knytt til hjartehelse og viktige produksjonseigenskapar hos laks, og i kva grad det er nødvendig med direkte miljø og/eller avlstiltak for å kunne produsere ein meir robust laks med betre hjartehelse.


Delmål:
  1. Undersøke storleiken på den genetiske samanhengen mellom lang tids trening (2-3 månader) av presmolt i ferskvatn og hjertehelse målt på fisk etter 12-15 månader i sjøen.
  2. Undersøke storleiken på den genetiske samanhengen mellom lang tids trening (12-15 månader) av laks i sjøen og hjertehelse målt på fisk etter 12-15 månader i sjøen.
  3. Undersøke storleiken på den genetiske samanhengen mellom hjartehelse g viktige produksjonseigenskapar
  4. Undersøke storleiken på samspelet mellom arv (familie) og trening (svak g sterk straum i sjø) på hjartehelse og viktige roduksjonseigenskaper hos aks.STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0FINANSIERING:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2012hp Betre hjartehelse