Statusrapport for:


Prosjektet


2011fp Ekstremsport
(akronym)

Forprosjekt: Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1645

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2011fp Ekstremsport

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
År avslutta:

VEDTAK:
RFFV gjorde i styremøte den 22. juni 2011 vedtak om å gi dette prosjektet inntil kr 200.000 i støtte

SEKTOR:
Innbyggjarane, Næringslivet, Turistane, Ungdom, FoU, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
rffvfp2011 reiseliv møreforsking brukar rffvprosjektsf rffv fou

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:

Prosjekt: 212574

Prosjektansvar:
Møreforsking Volda

Prosjektleiar:
Yttredal, Else Ragni
ery@moreforsk.no

Partnarar:
 
BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR


HOVUDMÅL
Å skape eit kunnskapsgrunnlag for å bidra til busetnad og
bedriftsutvikling i lokalsamfunn på Vestlandet gjennom å vidareutvikle ekstremsportarrangement og adventureturisme i området.

Delmål:
  1. Identifisere moglegheiter og utfordringar knytt til utvikling av arrangement, bedrifter og busetnad med utspring i ekstremsportarrangement
  2. Identifisere viktige faktorar ved oppbygging av ein destinasjon basert på hard adventure turisme
  3. Skape eit nettverk mellom ekstremsportarrangement og ekstremsportutøvarar, reiselivsselskap, FoU, kommunar og fylkeSTRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:

HOVUDMÅL
Å skape eit kunnskapsgrunnlag for å bidra til busetnad og
bedriftsutvikling i lokalsamfunn på Vestlandet gjennom å vidareutvikle ekstremsportarrangement og adventureturisme i området.

Delmål:
  1. Identifisere moglegheiter og utfordringar knytt til utvikling av arrangement, bedrifter og busetnad med utspring i ekstremsportarrangement
  2. Identifisere viktige faktorar ved oppbygging av ein destinasjon basert på hard adventure turisme
  3. Skape eit nettverk mellom ekstremsportarrangement og ekstremsportutøvarar, reiselivsselskap, FoU, kommunar og fylke


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2011fp Ekstremsport