Statusrapport for:


Prosjektet


2010hp BRINGINN
(akronym)

Hovudprosjekt: Berekraftig utvidelse av den norske bringebærsesongen
(tittel)



STATUS:

Åpent forslag



RUP Norge



www.rup.no

ID 1639

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2010hp BRINGINN

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
År avslutta:

VEDTAK:
RFFV gjorde den 28/9/2010 fylgjande vedtak: PI Innvik Fruktlager BA får til prosjekt Bærekraftig utvidelse av den norske bringebærsesongen, inntil kr 3 490 000 i støtte.

SEKTOR:
Næringslivet, FoU

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
rffvhp2010 grøn mat Innvik Fruktlager rffvprosjektsf rffv fou

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:



ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:

Prosjekt: 203935


Prosjektansvar:
PI Innvik Fruktlager BA

Prosjektleiar:
Kvame, Svein Johannes
Telefon: 57874152
E-post: svein@innvikfrukt.no


Partnarar:
 




BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR


Regionalt forskingsfond Vestlandet har gitt støtte til eit tre-årig prosjekt kalla ”Bærekraftig utviding av den norske bringebærsesongen; kortnamn BRINGINN”.

Prosjekteigar er Innvik Fruktlager medan Bioforsk har det faglege og administrative ansvaret. Kortnamnet BRINGINN spelar på at bringebær må inn i tunnel eller veksthus skal ein klare å utvide sesongen, og at ein må vere innovative for å lukkast med eit slikt prosjekt.

Omsetningsledda ser at det er rom for meir norske bringebær i marknaden, men det er viktig at vidare produksjonsvekst i hovudsak kjem i skuldersesongane for å unngå å mette marknaden midt i sesongen med påfølgande negativ prisutvikling.


Meir info om prosjektet:

 
PROSJEKTMÅL
Bærekraftig utvidelse av den norske bringebærsesongen

Delmål:
  1. Ny kunnskap for en kvalitetssikret planteproduksjon av toårige bringebærsorter
  2. Dyrkingsteknikk for en bærekraftig produksjon av kvalitetsbær med optimal smak utenom hovedsesongen
  3. Implementert, ny kunnskap i bedriftene



STRATEGI

Link til rapportar om prosjektet:

07.05.12: Bringer bæra inn. RFF Vestlandet


MÅL OG RESULTAT

MÅL:

PROSJEKTMÅL
Bærekraftig utvidelse av den norske bringebærsesongen

Delmål:
  1. Ny kunnskap for en kvalitetssikret planteproduksjon av toårige bringebærsorter
  2. Dyrkingsteknikk for en bærekraftig produksjon av kvalitetsbær med optimal smak utenom hovedsesongen
  3. Implementert, ny kunnskap i bedriftene


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:



PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:



ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:




Aktivitetar:




Rapportar:




Dokumentarkiv:




ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2010hp BRINGINN