Statusrapport for:


Prosjektet


2011fp Berekraftige naturopplevingar
(akronym)

Forprosjekt: Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse. Korleis kombinera måla om berekraftig reiseliv og auaka verdiskaping i Sogn og Fjordane.
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1623

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2011fp Berekraftige naturopplevingar

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Næringslivet, Turistane, Miljø, FoU, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
rffvfp2011 eigar reiseliv rffvprosjektsf

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
http://www.vestforsk.no/prosjekt/berekraftige-naturopplevingar-i-verdsklasse


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:

Prosjekt: 212257

Prosjektansvar:
Vestlandsforsking

Prosjektleiar:
Gössling, Stefan
sgo@vestforsk.no
 
 

BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR


Meir info om prosjektet:

 
HOVUDMÅL
Korleis kan ein implementere eit reiseliv i Sogn og Fjordane som
har høgare lønsemd, gjev lengre opphaldstid, er meir kortreist og inneber lågare klimabelastning?

Delmål:
  1. Identifisere eksisterande datagrunnlag om forbruksmønster, opphaldstid og reisemåte.
  2. Identifisere manglande data og korleis ein best mogleg kan samle inn desse, til dømes innan andre, eksisterande eller planlagte undersøkingar?
  3. Designe ein database der ulike datasett kan integrerast og overvåkast over tid, samt beskrive korleis dette vidare kan utviklast i ein scenariomodell.
  4. Gjennom kvalitative intervju utvikle betre forståing for både motiva til turisten og dei eksisterande ramene for reiselivet i Sogn og Fjordane.
  5. Utvikle ein søknad om hovudprosjekt.STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:

HOVUDMÅL
Korleis kan ein implementere eit reiseliv i Sogn og Fjordane som
har høgare lønsemd, gjev lengre opphaldstid, er meir kortreist og inneber lågare klimabelastning?

Delmål:
  1. Identifisere eksisterande datagrunnlag om forbruksmønster, opphaldstid og reisemåte.
  2. Identifisere manglande data og korleis ein best mogleg kan samle inn desse, til dømes innan andre, eksisterande eller planlagte undersøkingar?
  3. Designe ein database der ulike datasett kan integrerast og overvåkast over tid, samt beskrive korleis dette vidare kan utviklast i ein scenariomodell.
  4. Gjennom kvalitative intervju utvikle betre forståing for både motiva til turisten og dei eksisterande ramene for reiselivet i Sogn og Fjordane.
  5. Utvikle ein søknad om hovudprosjekt.


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:

08.01.14 Berekraftige naturopplevingar i verdsklasseDokumentarkiv:

vf-rapport-15-2012-berekraftige-naturopplevingar-i-verdsklasse.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2011fp Berekraftige naturopplevingar