Statusrapport for:


Programmet


Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane
(akronym)

Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1588

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2012
År avslutta:

VEDTAK:
Sak 32/10 i HPN (hovudutval for plan og næring)

SEKTOR:
Innbyggjarane, Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
marint fond, verdiskaping

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
www.sfj.no


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Oppretta i 2010 på grunnlag av overføringar frå staten i samband konsesjontildelinga for laks og aure i 2009. Fondet er i utgangspunktet på kr. 11 millionar, og ein ser føre seg ei nedtrapping over 5-6 år.

Det skal vere årlege utlysingar i fondet, den første var i 2012. Midlane vert fordelt etter vedtak i hovudutval for plan og næring.STRATEGI

Årlege utlysingar der det varierar frå år til år tema for utlysinga.
Fondet har eigne vedtekter. Desse finn du under fana for "dokument" øvst på denne sida.


MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Fondet har ei todelt målsetjing:


Primært skal verdiskapingsfondet nyttast til å finansiere tiltak/prosjekt som kan bidra til ei berekraftig utvikling av akvakulturnæringa. Med berekraftig meiner ein i denne samanhengen utfordringar knyta til lokalitetsval og –struktur, tilpassing til klimaendringar, motvirke sjukdom og smittespreiing, og opparbeide kunnskap om kva effekt oppdrettsfisk har på villfisk.

Sekundært kan fondet også vurdere tiltak som bidreg til å auke den lokale verdiskapinga innan havbruksnæringa. Med auka lokal verdiskaping meiner ein t.d. auka grad av bearbeiding, produkt-utvikling og/eller utvikling av teknologi som kan bidra til auka verdiskaping. Det vil her vere viktig at ein kan synleggjere
koplinga mellom produktet og at det faktisk og reelt fører til auka
verdiskaping (i høve til auka omsetning, tal arbeidsplassar og liknande) lokalt.

Tiltak og prosjekt som får støtte, skal ha ei klar forankring i Sogn og Fjordane, og bidra til at vi kan gjennomføre ei berekraftig forvaltning og/eller auka lokal verdiskaping.MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:
Første utlysing var våren 2012. Eitt prosjekt fekk delfinansiering. Tildelingssaka finn du i dokumentarkivet (sjå fana over).

PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0FINANSIERING:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:

Vedtekter/Vedtekter marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane.pdf
Politisk sak for tildeling/1 tildeling 2012 sak 34 .docxORGANISERING I DELPROSESSAR

Program Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane
    Prosjekt Kartlegging av vandringsmønster til sjøaure i Sognefjorden
    Tiltak 1. utlysing 2012