Statusrapport for:


Tiltaket


MVF Sogn og Fjordane
(akronym)

Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1459

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA! > MVF Sogn og Fjordane

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2012
År avslutta:

VEDTAK:
HPN sak 02/10

Fyklestinget sak 32/10

SEKTOR:
Innbyggjarane, Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
http://www.sfj.no/cmssff/cmspublish.nsf/$all/ADEF23FF95706471C1257749002821F6


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Utlysing: Næringsavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Prioritering av søknadar:
Programgruppa i AHA!

endeleg vedtak på bruk av midla: Hovudutval for plan og næringBAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane vart oppretta i 2010

Fondet er på kr. 11 mill. i 2010 og er finansiert gjennom overføring av midla frå konsesjonstildelinga for laks og aure i 2009.

Fondet skal tappes ned til null over ei periode på omlag seks år.

Det skal vere årlege utlysinga i fondet. Første utlysing hadde søknadsfrist 23. mars 2012. Hovudutval for plan og næring gjer endeleg vedtak om kva prosjekt som får delfinansiering.

Verdiskapingsfondet skal først og fremst nyttast til å finansiere tiltak eller prosjekt som kan bidra til ei berekraftig vidareutvikling av akvakulturnæringa. Med berekraftig meiner ein i denne samanhengen utfordringar knyta til lokalitetsval og –struktur, tilpassing til klimaendringar, motvirke sjukdom og smittespreiing, og motvirke negativ effekt oppdrettsfisk kan ha på villfisk.

Fondet kan sekundært også vurdere tiltak som bidreg til å auke den lokale verdiskapinga innan
havbruksnæringa. Med auka lokal verdiskaping meiner ein t.d. auka grad av bearbeiding,
produktutvikling og/eller utvikling av teknologi som kan bidra til auka verdiskaping. Tiltak og prosjekt som får støtte, skal ha ei klar forankring i Sogn og Fjordane

Fondsmidlane kan søkjast av kommunar (primært samarbeidande), bedrifter, organisasjonar og
FoU - institusjonar. Også fylkeskommunen kan fremje tiltak for bruk av midlane, t.d. skal eit
prosjekt på framtidig lokalisering av akvakultur i Sogn og Fjordane vurderast delfinansiert gjennom dette fondet.STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Det er utarbeidd eigne vedtekter for fondet (sjå under dokument).

Fondet er meint å vere med å bygge opp under den marine programsatsinga i fylket gjennomført i AHA! (Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting).

Gjennom å delfinansiere prosjekt og aktivitetar som stør opp under målformuleringane i AHA! skal fondet medverke til ei retta og heilskapleg marin satsing i fylket

Fondet skal vere eit supplement til regionale utviklingsmidlar som også er avsett til gjennomføring av aktivitetetar og tiltak i AHA!


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:
Fondet skal bidra til måloppnåinga i AHA!

RESULTAT:
Gjennom årlege utlysingar skal ein sette i gong tyngre, og viktige prosjekt som på sikt skal bidra til ei meir berekraftig og miljøtilpassa akvakulturforvalting.


PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:
Første utlysing i MVF Sogn og Fjordane var i fabruar 2012, med søknadsfrist 23. mars 2012.

Instilling til fordelinga av midlar i programgruppa AHA! i april, og vedtak i Hovudkutval for plan og næring (HPN) 24. mai.

PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:
Det er lagt opp til årlege utlysingar i fondet.

KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:
Aktivitetar finansiert gjennom MVF Sogn og Fjordane skal koordinarest med amman marin aktivitet i fylket gjennom programgruppa i AHA!

SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:
Post

2012

2013

2014

2015

2016

SUM

Annonse

19 000

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

11 000 000

0

0

0

0

0FINANSIERING:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:

07.03.12 1. Utlysing av midar i Marint Verdiskapingsfond Sogn og FjordaneRapportar:
Dokumentarkiv:

Vedtekter marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane.pdf
Utlysing 2012 1. utlysing/Utlysingstekst og -mal/Annonsetekst.docx
Utlysing 2012 1. utlysing/Utlysingstekst og -mal/Søknadsmal 2012.docORGANISERING I DELPROSESSAR

Tiltak MVF Sogn og Fjordane