Statusrapport for:


Prosjektet


Økonomi i torskeoppdrett
(akronym)

Forprosjekt - økonomi i oppdrett av torsk
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1162

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Vestlandet - Vestlandsrådet > Marine næringar > VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing > Økonomi i torskeoppdrett

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2009
År godkjent: 2009
År oppstarta: 2009
År avslutta: 2009

VEDTAK:
Forprosjektet vart beslutta oppstarta på møtet i programgruppa for Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar den 27. mai 2009 (sak 50/09)

SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Desse er med i forprosjektgruppa:

· Roger Svarstad, Sparebanken Sogn og Fjordane
· Tanja Hoel/Jørgen Borthen, Norsk Sjømatsenter
· Christian Temte, Innovasjon Norge
· Trude Nordli, FHL
· Kenneth Brandal, Atlantic Cod Farms AS
· Jan-Helge Dahl, White Ocean AS
· Stig Bakke, Norsk Marin Fisk AS.

Arbeidet vert leia av Leiv Grønnevet, SINTEF MRB


BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Torskeoppdrettsnæringa er i djup økonomisk krise, og mangelen på langsiktig og tilgjengeleg kapital er stor. Vestlandsprogramet for som ei av sine hovudinnretninger å sjå på tiltak som kan gjøre eksiterande finansieringsordningar tilgjengelege for aktørane innan nye-artar næringa. På bakgrunn av dette, har Vestlandsprogrammet beslutta å starte opp ei forprosjekt over 2 mnd. som skal kartlegge den akutte finansieringssituasjonen for torskeoppdrettere på Vestlandet


STRATEGI

Ein startar i første omgang opp eit forprosjekt over omlag 2 mnd. Forprosjektet skal vere ferdigstilt ved årsskiftet 2009/2010. På grunnlag av det som kjem av resultatar, skal det så vurderast om ein skal starta opp eit større arbeid innan dette feltet.


MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Hovedoppgaver i forprosjektet:
· Kartlegge den akutte finansieringssituasjonen for torskeoppdrettere på Vestlandet. Skal omfatte ulike størrelsesgrupper av oppdrettere, både matfisk og settefisk.

· Identifisere hovedutfordringer for økonomi og finansieringssituasjonen i et 1-3 års perspektiv

· Vurdere hvilke kortsiktige behov som kan løses innenfor eksisterende offentlige og private finansieringsmuligheter for egen- og fremmedkapital. Eventuell kontakt med relevante institusjoner (Vestlandsrådet er den formelle basis/?autoritet? for slik kontakt))

· Foreslå eventuelle nye kortsiktige tiltak for 1- 3 års perspektivet. Peke på områder der Vestlandsprogrammet kan ha muligheter til å spille en rolle politisk og administrativt.


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:
Oppstartsmøte i Bergen 19. oktober

PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:

15.10.09 Vestlandsprogrammet startar opp forprosjekt på økonomi innan torskeoppdrettsnæringaAktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:

Torskerapport.docORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt Økonomi i torskeoppdrett