Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Linkar


Internasjonalisering av Vestlandet
 
 Brusselkontoret Servicekontor i Brussel: Vest-Norges Brusselkontor er et av Norges 6 regionskontorer i Brussel. Kontoret har som visjon å være et effektivt, lett tilgjengelig, kjent og nyttig redskap til å fremme Foreningen Vest-Norges Brusselkontors interesser og å markere Vest-Norge som en region med felles økonomiske og kulturelle bånd. Eigarane er Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, saman med nokre av kommunane i fylket.
Brusselnytt Nyhendebrev frå EU og Brussel: Brusselnytt er ei generell nyhetsteneste med eit vidtfemnande spekter av nyheter produsert av Europakontoret for Vest-Noregs Brusselkontor. Det kjem nytt nummer kvar 14.dag. Interessert?
EIC-Vest Servicekontor i Sogndal og i Bergen: EIC Vest er eit av fem Euro Info Centre i Norge. Det er eit samarbeid mellom Vestlandsforsking og Europakontoret til Hordaland fylkeskommune. EIC Vest har EU-program, offentlege innkjøp og e-handel som hovudområde. Dei er også den norske representanten for EU sine databasar, og for TEDALERT som er eit overvakingssystem for utlysingar av offentlege innkjøp i Europa.
Europakontoret

Servicekontor i Bergen: Europakontoret er eit servicekontor for bedrifter, skoler og offentlig sektor etablert av Hordaland Fylkeskommune i 1996. Føremålet er å stimulere næringsliv, skoler, kulturinstitusjonar og andre til å nytte tilboda om internasjonalt samkvem og handel som vart opna med EØS-avtalen. Europakontoret har utvikla eit breitt spekter av tenester og kompetanse innan dei fleste område som dekkes av EØS-avtalen og framstår i dag eit komplette miljø for praktisk informasjon og rådgjeving på sitt felt.

Nærinytt Internasjonal informasjon til bedrifter via kommunane: Europakontoret har ein nyhetsteneste som kvar 14. dag sender ut nyheter fra eit trettital kjeldar. Nyhetene vert sortert etter en bransjekode som nett no inneheld 33 bransjar. Bedriftene som er registrete i Vestnett databasen brukar dei same bransjekodane. Såleis vert det lett å målrette utsendingen av nyhetene. Interessert?
RUP-Norge Verkty for oversikt over internasjonale prosessar: RUP-Norge er eit verkty for regional utvikling, for å halda orden på dei regionale utviklingsprosessane. RUP-Norge kan nyttast som prosjektstyringsverkty, arkiv for regionale prosessar, nettverksverkty, etc.. Du nyttar det verktyet no!
Unytt Internasjonalt nyhendebrev for ungdom: UNG i Europa er en videreføring av dei to foregående programmene Youth for Europe og Europeisk volontørtjeneste. Programmet er vedteke for sju år frå 2000 - 2006, og har eit totalbudsjett på 520 millioner euro (over fire milliarder norske kroner). Interessert?
VESTNETT Bedriftsdatabase nytta i internasjonalt arbeid: Bedriftsdatabasen for bedrifter på Vestlandet. Alle bedrifter i Vestnett, kan få nyhendebrev frå m.a. Nærinytt, ei teneste frå Europakontoret i Bergen. Vest Norges Brusselkontor nyttar også Vestnett til å nå fram til bedrifter og kommunar.
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune