Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde VRI4 Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > VRI4 Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Ansvar og deltaking

Institusjonar og rollar:

Vi har etablert satsinga som eit prosjekt med prosjektansvarleg og prosjektleiar og ei arbeidsgruppe. I prosjektperioden vil me likevel operere meir som eit program med programmål og målstyring, enn eit typisk prosjekt, som skal levera eit resultat ved prosjektslutt. Arbeidsgruppa har oppgåver knytt til fleire aktivitetar.

Stillingane som kompetansemeklarar skal lysast ut som oppdrag på å utføra kompetansemeklartenester, etter reglane for offentlege innkjøp. Kompetansemeklarane skal vera medlemer i arbeidsgruppa.

Overordna ansvar

Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane / fylkespolitikarane

Prosjektansvar

Jan Heggheim, fylkesdirektør NKA, SF fylkeskommune

Prosjektleiar

Arne Monrad Johnsen, seniorrådgjevar FoU,  SF fylkeskommune

Arbeidsgruppe - medlem

Dag Lothe, Forskingsrådet regionansvarleg / SF fylkeskommune engasjement

Arbeidsgruppe - medlem

NN, RFF Vestlandet, fylkesrepresentant Sogn og Fjordane

Arbeidsgruppe - medlem

Zuzana Nordeng, forskar/EU-rådgjevar, samarbeidsavtalen SFFK, HISF og VF, PL internasjonal del og med i Regionalt EU-nettverk

Arbeidsgruppe - medlem

Ingvild Håvardstun Kjørrefjord, IN Hordaland, Horizon 2020 for SF også

Karianne Kojen Andersen, IN Hordaland, med for Ingvild frå 1. april 2017.

Kompetansemeklarar

NN, 1-4, er lyst ut.

Tabellen viser mannskap og rollar i prosjektet. Suppleringar kan skje i prosjektperioden.

Stillingane som kompetansemeklarar skal lysast ut. Kompetansemeklarane skal berre drive med aktivitetar og tenester som skal vere tilgjengelege for alle, og ikkje vera av konkurransevridande karakter i høve andre bedrifter.

For å få til rådgjeving til bedrifter på ein lovleg måte, vil me lyse ut tilskota knytt til rekruttering til bedrifter, som bagatellmessig støtte. Utlysingane skal vera opne for alle bedrifter i satsingsområda, og kjende for alle.


FORANKRING

ANDRE REGIONALE STRATEGIAR
Denne satsinga er forankra i Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane 2014 -2025, som i dag er fylket sin regionale strategi for næringsutvikling. Sjå http://verdiskapingsplanen.no/

REGIONALE PARTNERSKAPEN
Verdiskapingsplanen til Sogn og Fjordane er den regionale partnarskapen i Sogn og Fjordane sin plan. Den regionale partnarskapen er representert i dei ulike satsingsområda og dei regionale utviklingsprogramma. Programleiarane er aktive i hovudaktivitet 7.

ANNA INNSATS
Koordinering med andre verkemiddelaktørar er definerte som hovudaktivitet 6. Koordineringa vil skje gjennom møte og avtalar og fordelinga av ansvar og oppgåver. Dette vil også skje utanom sjølve prosjektet i stor grad.

RFF-VESTLANDET
Prosjektet er i sin heilskap retta inn mot det regionale forskingsfondet og andre FoU-program. Koordineringa er skildra i hovudaktivitet 6, men, RFF Vestlandet sin fylkesansvarlege vil også vera medlem av arbeidsgruppa og ha ansvar for å skaffe statistikk til delmål 2.

PROSJEKTLEIINGA

Jan Heggheim, prosjektansvar, Fylkesdirektør SF fylkeskommune, NKA

Arne Monrad Johnsen, prosjektleiar, SF fylkeskommune, NKA
Tlf: 41530978

SNARVEG UTLYSINGAR
1. FoU-startpakken
2. FoU-prosjekt og forundersøkingar

VRI4-VERKEMIDLANE
1. Kompetansemekling
2. FoU-startpakke
3. FoU-prosjekt
4. FoU-forundersøkingar
5. Studentmobilitet


KOMPETANSEMEKLARANE

Fornybar energi og reiseliv
Trond Haavik
Segel AS
Tlf: 90898370

Havbruk, sjømatnæringar og reiseliv
Paul Jacob Helgesen
Segel AS
Tlf: 48998383

Landbruk
Stein Harald Hjeltnes
Njøs Næringsutvikling AS
Tlf: 95734576ARBEIDSGRUPPA OG FOU-RÅDGJEVARANE

Dag Lothe
Forskingsrådet regionansvarleg. Tlf: 91380567

Ida Tidemann-Andersen
Forskar / EU-rådgjevar
Horizon 2020 – EU-nett SF, Vestlandsforsking
Mobil: +47 99787160


Ingvild Håvardstun Kjørrefjord,
Seniorrådgjevar H2020, IN. Tlf +47 45432824

Helge Hustveit, studentmobilitet, Høgskulen på Vestlandet. Tlf: 57676225

Program

a. VRI4 prosjekt
b. RFF Vestlandet
c. Skattefunn
d. Forskingsrådet
e. Horizon 2020 SMB
f. Horizon 2020
g. Interreg ol
h. Nærings PhD

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

EU-nett Sogn og Fjordane
VRI4 kompetansemeklarane på plass
VRI4 - tilskot til FoU-forundersøkingar
VRI4 - tilskot til FoU-prosjekt
VRI4 FoU-startpakke - tilskot

Aktivitetar

EU-nett inviterte til prosjektverkstad på Kaupanger
VRI4/FORREGION - prosjektleiarsamling 26-27. september
Konferanse om marin energi i Florø
FoU-workshop i Florø for aktørar i havbruksnæringa
VRI4 planleggingsmøte for hausten 2017
Kompetansemeklar på seminar med oppdrettsverksemder
Samling for kompetansemeklarar i Oslo
Kick-off for kompetansemeklarane
Møte mellom VRI4 og Forskingsrådet
VRI4 møte i arbeidsgruppa
Informasjonsmøte VRI4 på Høgskulen
VRI4 i programstyret Frukt og Grønt
VRI4 møte Gulen og Masfjorden Næringshage
Kompetansemeklarar kravspesifikasjon
Om kompetansemekling utlysing
VRI4 infomøte Vestlandsforsking
Om utlysing av rollar som kompetansemeklarar
Møte med økonomiavdelinga i fylkeskommunen

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune