Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Ansvar og deltaking

Institusjonar og rollar:
Det er nedsett ei partnarskapsgruppe som har det operasjonelle ansvaret for gjennomføringa. Gruppa har følgjande deltakarar: 
 • Gunn Helen Henne, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
  Miljøvernavdelinga.
 • Torbjørn Lysne, Mattilsynet
 • Erik Osland, Fiskeri og havbruksnæringas landsforening (FHL)
 • Torbjørn Bugge, Fiskeridirektoratet region Vest
 • Alf Olsen jr. Rep. frå kommune med villaksinteresser (Lærdal kommune)
 • Marte Conradi, Repr. frå kommune med oppdrettsinteresser (Høyanger kommune)
 • Lasse Sæltun, Repesentant frå Sogn Villaksråd
 • Elisabeth Aune, Sogn og Fj. fylkeskommune
 • Lena Søderholm, Sogn og Fj. Fylkeskommune (leiar)

Delprogram

Akvakultur
Villaks og sjøaure

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Lokalisering av akvakultur
MVF Sogn og Fjordane
Statusrapport for Sognefjorden

Meldingar

Ny handbok i smart villaksforvalting
Nesten 400 vassdragskonsesjonar skal reviderast fram mot 2022

Aktivitetar

Ope møte om fritidsfiske etter laks og aure

Rapportar

Sammenstilling av miljø- og algedata og modellering av brakkvannets tykkelse fra utvalgte lokaliteter i ulike fjordområder i Sogn og Fjordane
Sluttrapport - Miljøvenleg kjemikalium mot lakselus
Growth and smolting in anadromous brown trout (Salmo trutta) from Lærdalselva: Responses to hydropower and Gyrodactylus salaris
Masteroppgåve om overvaking av sjøaure i Aurlandsvassdraget
Vandringsåtferd hjå laksesmolt frå Lærdalselvi
Oppsummering av fjordøkologi og vannkraftutbygging - Sognefjorden
Statusrapport for Sognefjorden

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune