Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde VRI4 Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > VRI4 Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Hovudmålet i prosjektet i Sogn og Fjordane er å mobilisere og stimulere til meir forskingsbasert innovasjon, for større verdiskaping, konkurransekraft og berekraft i bedrifter i fylket. Næringslivet skal i større grad ta i bruk forskingsbasert kunnskap. Prosjektet skal redusere barrierar næringslivet har for å ta i bruk forskingsbasert kunnskap. Som indikatorar for hovudmålet skal m.a. nyttast:
  1. Tal FoU-søknader frå fylket per år
  2. Tal stetta FoU-søknader frå fylket per år
  3. Tal stetta søknader i prosent av tal søknader per år (tilslag)
Måldefinering og indikatorar:
Delmål 1: Fleire søknader til regionale FoU-program
Fleire FoU-søknader til Regionalt forskingsfond
Vestlandet frå Sogn og Fjordane. Prosjekta skal ha høg kvalitet, og forventa stor nytteverdi på minst eitt regionalpolitisk mål i fylket.

Delmål 2: Fleire søknader til nasjonale FoU-program
Fleire FoU-søknader til Forskingsrådet sine program frå
Sogn og Fjordane. Prosjekta skal ha høg kvalitet, og forventa stor nytteverdi på minst eitt regionalpolitisk mål i fylket.

Delmål 3: Fleire søknader til internasjonale FoU-program
Fleire FoU-søknader til internasjonale fond frå Sogn og
Fjordane. Prosjekta skal ha høg kvalitet, og forventa stor nytteverdi på minst eitt regionalpolitisk mål i fylket. 

Satsing og delmål

Mål tal søknader

Mål tal søknader stetta

Mål % tilslag

Nærings-PhD

2

2

50

Forprosjekt RFF Vestlandet

15

15

100

Forskingsrådet - skattefunn

100

100

100

RFF Vestlandet  - bedrifts- hovudprosjekt

10

5

50

Forskingsrådet – ulike program

9

3

33

Horisont 2020

2

0.5

25

SMB-programmet i H2020

1

1

100

Interreg og andre EU-program

0

0

0Måltal pr. år for aktivitetsmål, som Forskingsrådet har bedd om (kan justerast):

  1. Tal bedrifter kontakt med: 100 bedrifter
  2. Tal mobiliseringsprosjekt student: 2 prosjekt     forskar: 0 prosjekt
    næringsliv: 0 prosjekt
  3. Tal forprosjekt i mobiliseringsprosjektet: 4 prosjekt
Forventa effekt av resultata:
Med «forventa effektar» forstår me forventa effektar av «resultatmåla» i prosjektet, som er mange og gode FoU-søknader til regionale-, nasjonale- og internasjonale FoU-program.

Vi må forventa at forskarar og utviklingspersonell gjennom FoU-prosjekta klarar å utvikla nye eller forbetra produkt, prosessar eller tenester, som bedriftene skal ta i bruk, for å oppnå sine mål, og at innovasjonane vil fungera, og at bedriftene opplever vekst og utvikling.

Når bedriftene oppnår sine mål, så må vi forventa at vi i neste omgang oppnår regionale mål, heilt eller delvis.

Det er også forventa at måloppnåing hjå bedrifter og regional måloppnåing vil ta lang tid, og at det eventuelt vil skje lenge etter at prosjektet er slutt.
Resultat:
PROSJEKTLEIINGA

Jan Heggheim, prosjektansvar, Fylkesdirektør SF fylkeskommune, NKA

Arne Monrad Johnsen, prosjektleiar, SF fylkeskommune, NKA
Tlf: 41530978

SNARVEG UTLYSINGAR
1. FoU-startpakken
2. FoU-prosjekt og forundersøkingar

VRI4-VERKEMIDLANE
1. Kompetansemekling
2. FoU-startpakke
3. FoU-prosjekt
4. FoU-forundersøkingar
5. Studentmobilitet


KOMPETANSEMEKLARANE

Fornybar energi og reiseliv
Trond Haavik
Segel AS
Tlf: 90898370

Havbruk, sjømatnæringar og reiseliv
Paul Jacob Helgesen
Segel AS
Tlf: 48998383

Landbruk
Stein Harald Hjeltnes
Njøs Næringsutvikling AS
Tlf: 95734576ARBEIDSGRUPPA OG FOU-RÅDGJEVARANE

Dag Lothe
Forskingsrådet regionansvarleg. Tlf: 91380567

Ida Tidemann-Andersen
Forskar / EU-rådgjevar
Horizon 2020 – EU-nett SF, Vestlandsforsking
Mobil: +47 99787160


Ingvild Håvardstun Kjørrefjord,
Seniorrådgjevar H2020, IN. Tlf +47 45432824

Helge Hustveit, studentmobilitet, Høgskulen på Vestlandet. Tlf: 57676225

Program

a. VRI4 prosjekt
b. RFF Vestlandet
c. Skattefunn
d. Forskingsrådet
e. Horizon 2020 SMB
f. Horizon 2020
g. Interreg ol
h. Nærings PhD

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

EU-nett Sogn og Fjordane
VRI4 kompetansemeklarane på plass
VRI4 - tilskot til FoU-forundersøkingar
VRI4 - tilskot til FoU-prosjekt
VRI4 FoU-startpakke - tilskot

Aktivitetar

EU-nett inviterte til prosjektverkstad på Kaupanger
VRI4/FORREGION - prosjektleiarsamling 26-27. september
Konferanse om marin energi i Florø
FoU-workshop i Florø for aktørar i havbruksnæringa
VRI4 planleggingsmøte for hausten 2017
Kompetansemeklar på seminar med oppdrettsverksemder
Samling for kompetansemeklarar i Oslo
Kick-off for kompetansemeklarane
Møte mellom VRI4 og Forskingsrådet
VRI4 møte i arbeidsgruppa
Informasjonsmøte VRI4 på Høgskulen
VRI4 i programstyret Frukt og Grønt
VRI4 møte Gulen og Masfjorden Næringshage
Kompetansemeklarar kravspesifikasjon
Om kompetansemekling utlysing
VRI4 infomøte Vestlandsforsking
Om utlysing av rollar som kompetansemeklarar
Møte med økonomiavdelinga i fylkeskommunen

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune