Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde Reiseliv Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Reiseliv Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Sogn og Fjordane fylke sin visjon for utvikling av reiselivet fram mot 2025 er:

Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse

Sogn og Fjordane skal bli ei av verdas fremste regionar for berekraftige, naturbaserte opplevingar med høg kvalitet i møte med engasjerte menneske og unik fjordnatur – fjord, bre, fjell, fossar og kyst – som skal styrke grunnlaget  for lønsam, heilårleg næringsverksemd, trivsel og busetnad i heile fylket.

Me skal levere lokalt særpreg, høg kvalitet, engasjerte menneske, trivsel og berekraftige opplevingar i verdsklasse i unik fjordnatur – fjord, bre, fjell, fossar og kyst. Profilen i fylket er:

”Fjordane under breen”Reiselivsplanen har tre hovudmål

  1. Auka verdiskaping
  2. Auke i tal gjestedøgn
  3. Eit meir berekraftig reiseliv

 

Dei viktige måla er knytt til hovudmål 1 og 3. Auke i tal gjestedøgn skal føra til auka vediskaping i reiselivnæringa og auka økonomiske overrislingseffektar i lokalsamfunnet, slik at dette styrkar, heller enn svekkar, effektane av turismen på miljø, klima, lokal kultur og andre viktige berekraftfaktorar.

 

 

Måldefinering og indikatorar:

Tal gjestedøgn på fylkesnivå skal nyttast som hovudindikator for utviklinga av reiselivet i fylket. Dette er ein indikator som vert nytta i alle land og regionar, og som seier mykje om utviklinga.

Målet er å auka frå 1,5 til 2,3 mill gjestedøgn i fylket innan 2025.

Starflower

Vi vil ha fleire turistar i vinterhalvåret og skuldersesongane, for å oppnå fleire heilårs arbeidsplassar i fylket. Og me vil ha fleire norske turistar, for redusera den globale miljøbelastninga ved turisme.

Målet er å få på plass indikatorar for alle hovudmål og delmål, i tillegg til mange strategiske indikatorar knytt til FoU.


Forventa effekt av resultata:
Resultat:

Program

Aktørprogrammet
Berekraftprogrammet
Infrastrukturprogrammet

Prosjekt

Ekstremsport
Travelistics

Tiltak

Reiselivskonferansen 2011
Reiselivskonferansen 2012

Meldingar

Destinasjon Norge - regjeringens reiselivsstrategi lansert
Distriktssenteret med skryt til reiselivsplanen i Sogn og Fjordane

Aktivitetar

Reiselivsstrategi Sogn og Fjordane - april 2011

Rapportar

Supplement 4 - Korleis konkretisere arbeidet for eit berekraftig reiseliv?
Supplement 3 - Oppsummering av strategiworkshop Fjærland mai 2008
Supplement 2 - Oppsummering av Kreativ idé-lab våren 2008
Supplement 1 - Tre Scenariar for reiselivet i Sogn og Fjordane mot 2025
Reiselivsplanen for Sogn og Fjordane 2010 - 2025

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune