Statusrapport for:


Prosjektet


2008: PÆREJUICE
(akronym)

Produksjon av pære til juice
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 980

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Pære > 2008: PÆREJUICE

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2008
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
Pære, juice, Tine

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Initiativet kom istand etter at Tine Fellesjuice og Tine meieriet Vest, Vik, ynskjer å få istand produksjon av pære til juice, som basis for regional merkevarebygging. Initiativet er såleis viktig med tanke på regional identitet og auka verdiskaping i frukt- og grøntnæringa.
 
Sognefrukt har hatt problem med omsetning av fleire pæresortar, og dei fleste pærehagar er rydda. Initiativet frå Tine kom i siste liten for å redda hagar som enno er produktive. Pæreproduksjon er mindre kostnadskrevjande og mindre intensiv enn t.d. moreller og bringebær, og høver såleis for produsentar som ynskjer å nytta eige arbeid i produksjonen. Det kan vera eit viktig tiltak for å rekruttera nye dyrkarar inn i produksjonen.
 
Det vart etablert eit forprosjekt som har gått i 2008, og der vart det konkludert med at det skal startast opp eit hovudprosjekt. Konklusjonen hadde bakgrunn i at produktet held mål, og dei økonomiske føresetnadane for å etablera og vidareutvikla råvareproduksjonen er gode.STRATEGI

Sognefrukt har prosjektavnsvar, og skal styra råvareproduksjonen
Tine meieriet vest, Vik, skal prosessera juice
Tine Fellesjuice står for produktutvikling og marknadsføring av det ferdige produktet.
Alle desse aktørane, saman med produsentar, rettleiing og regionale næringsutviklingsaktørar er med i prosjektgruppa som skal driva prosessen.
Det er organisert ei styringsgruppe med leiarane i dei tre involverte bedriftene. Dette for å sikra god forankring i dei respektive bedrifter.MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:

22.01.10 Pressemelding om pærejuiceRapportar:
Dokumentarkiv:

Avisoppslag/Nationen 18.06.08.pdf
Avisoppslag/pærejuice.pdf
Avisoppslag/pæresak.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2008: PÆREJUICE