Statusrapport for:


Programmet


VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing
(akronym)

Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 763

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Vestlandet - Vestlandsrådet > Marine næringar > VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2006
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2007
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
vp-nye artar

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
www.vestlandsraadet.no


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:

Programgruppa i VestMarin
Lena Søderholm         Sogn og Fjordane fylkeskommune (leiar)
Arne Berge                Rogaland fylkeskommune 
Siri Hanson                Hordaland fylkeskommune
Lisbeth Nervik           Møre og Romsdal fylkeSogn og Fjordane fylkeskommune har leiaransvaret for 2017.BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Samarbeidet starta opp i 2007 som eit samarbeide innan nye marine artar i oppdrett. Dette vart utvida til eit samarbeide innan marin næringsutviking frå 2014, og skifta då namn frå Vestlandsprogrammet til VestMarin.Vestlandsrådet utførte i 2004 ei analyse av status innan næringsutvikling av nye artar og offentlege verkemiddel. Denne bekrefta avgrensa tilgang til eigenkapital og at eksisterande virkemidel ikkje var tilpassa behovet for desse næringsaktørane.   I januar 2005 starta Vestlandsrådet arbeidet med å utvikle eit program for ei fylkesovergripande satsing på nye marine artar og forprosjektet til ”Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar” sett i gong hausten 2005. Vestlandsrådet gjorde vedtak om oppstart av Vestlands-programmet for nye oppdrettsartar i desember 2006. Vedtaket omfatta korleis arbeidet med gjennomføringa av programmet skal organiserast og tiltak knyta til arbeidet med finansierings-ordningar. Tiltak knyta til tre andre hovudtema vart handsama av Vestlandsrådet i mars 2007. Under arbeidet med gjennomføringa av Vestlandsprogrammet vert det lagt vekt på å involvere næringa. Ein søker også å spesifisere dei politiske problemstillingane innan fagfeltet og aktivt innarbeide planar for det politiske arbeidet i handlingsplanen. Vestlandsprogrammet omfattar artane torsk, kveite, blåskjel, kamskjel, flatøsters, kråkebolle og hummar. Vestlandsprogrammet vil ha eit langsiktig tidsperspektiv over 10-12 år. Rullering av strategi og handlingsplanar finn stad jamleg.


STRATEGI

Satse systematisk på utvalte nye marine artar Utvikle betre, og ta i bruk eksisterande, finansieringsordningar Sikre oppbygging av kompetanse Stø opp under utvikling av effektive verktøy for arealplanlegging Gjennomføre eit effektivt påverknadsarbeid mot sentrale styresmaktar Tettare samarbeid med VRI Aktiv dialog med bedrifter og bedriftsnettverk innan nye marine artar Samhandling og samarbeid i virkemiddelapparatet Etablere internasjonal kontaktflate Implementering av eksisterande kunnskap i bedriftene


MÅL OG RESULTAT

MÅL:

Hovudmål:

Vestlandet skal vere internasjonalt leiande på utvikling og kommersialisering av nye marine oppdrettsartar.MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:

Ved valet av internasjonalt leiande signaliserast ein ambisjon om ikkje berre å vere den leiande regionen i Noreg, men også å innta ei viktig rolle internasjonalt.

Ved å legge vekt på utvikling og kommersialisering signaliserast det ein ambisjon om at målet er forretningsmessig aktivitet for artane som har eit slikt potensial.FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:

Programstruktur

Vestlandsprogrammet er ei felles, fylkesovergripande satsing på programnivå, og handlingsplanen og organiseringa av Vestlandsprogrammet skal gjenspeile dette. 

Følgjande programområde er definert:

I    Rammebetingingar
    - Kapitaltilgang for bedrifter
    - Risikolån/risikoavlasting
    - Politisk påverknad
II   Næringsutvikling og FoU
    - FoU og kunnskapsbygging, samt tilrettelegging for næringsutvikling for dei prioriterte artane

 PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:
Gjennom arbeidet i Vestlandsprogrammet skal vi fokusere på aktivitetar som skal bistå næringa innan nye marine artar. Det vert gjort gjennom arbeide med dei fire programområda som er definert.
 
For kvar år vert det laga ein handlingsplan for hovedstrukturen i arbeidet.


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:
 

SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Ved årlege løyvingar har kvart fylke bidrege inn økonomisk til ein felles pott som vert lagt til grunn for arbeidet i Vestlandsprogrammet.

I tillegg betaler kvart av medlemma i programgruppa sine eigne utgifter i samband dei regelmessige møta i Vestlands-programmet.


FINANSIERING:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0REKNESKAP:


Meldingar:

21.06.17 VestMarin på synfaring på sørsida av Høyanger
16.06.10 Utlysing av midlar i Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar 2010
29.04.09 Vestlandsprogrammet sett av midlar til post-harvest på blåskjel
21.04.09 Vestlandsprogrammet stør oppbygging av østersnæringa
21.04.09 Vestlandsprogrammet delfinansierer fire nye utviklingsprosjekt i 2009
03.04.09 11 søknadar til Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar
20.02.09 Årsrapport 2008 Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar
11.02.09 Utlysing av midlar i Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar 2009Aktivitetar:
Rapportar:

27.03.17 Sluttrapport prosjekt "Kretsløputnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett"
30.06.15 Ny rapport: Vannkvalitet i marin yngelproduksjon
17.03.09 Sluttrapport Forprosjekt: Program for utvikling av blåskjellnæringen på Vestlandet
11.03.09 Informasjonskonferanse for blåskjel 14/2 2009.
11.03.09 Studendeltagelse på torskenettverksmøtet 2009
13.01.09 Blue mussel farming - a comparison of the Norwegian and the Canadian industries
05.02.07 Vurdering av utvikling av nye artar i oppdrett og i bruk av offentlege verkemidlar
05.02.07 Vestlandsprogrammet - Bakgrunnsdokument - finansieringsutfordringar
05.02.07 Vestlandsprogrammet - Bakgrunnsdokument - nye artar
05.02.07 Vestlandsprogrammet - StrategiplanDokumentarkiv:

Kriteriar for prosjektevaluering 2010.pdf
NIVA Håndbok Yngelprod.pdf_web.pdf
Sluttrapport til VestMarin fra Ocean Forest.pdf
Strategi_blåskjell_endelig.pdf
Søknadsmal 2010.doc
Nyheitsbrev/2005-1 Nyheitsbrev Juli.pdf
Nyheitsbrev/2005-2 nyheitsbrev Desember.pdf
Nyheitsbrev/2006-1 Nyheitsbrev Februar.pdf
Nyheitsbrev/2008-2 Nyheitsbrev Forprosjekt Blåskjel.pdf
Nyheitsbrev/2009 Generell Info VP.pdf
Nyheitsbrev/2009-1 Nyheitsbrev.pdf
Fagrapportar - Nye artar/Blue mussel farming - a comparison of the Norwegian and the Canadian industries.pdf
Fagrapportar - Nye artar/Blåskjell 2005 NFR Havbruk HISF.pdf
Fagrapportar - Nye artar/Blåskjell 2005 Sluttrapp Hardanger Skjeldyrkarlag.pdf
Fagrapportar - Nye artar/Blåskjell 2006 Russland.pdf
Fagrapportar - Nye artar/Kamskjell 2006 Strategiplan.pdf
Fagrapportar - Nye artar/Program_hovedprosjekt_blåskjell_VR.pdf
Fagrapportar - Nye artar/Sluttrapport Forprosjekt blåskjell.pdf
Fagrapportar - Nye artar/Torsk 2006 Torskenot delrapp. 1.pdf
Strategi og handlingsprogram/Handlingsplan 2011.pdf
Strategi og handlingsprogram/Handlingsprogram 2007-2010.doc
Strategi og handlingsprogram/Handlingsprogram 2008.doc
Strategi og handlingsprogram/Handlingsprogram 2009.doc
Strategi og handlingsprogram/Strategiplan 2006.pdf
Strategi og handlingsprogram/Strategiprogram og handlingsplan 2010.pdf
Sluttrapport avslutta prosjekt/2008 AkvaVis Brukerundersøkelse.pdf
Sluttrapport avslutta prosjekt/2009 Overleving og kvalitet blåskjell.pdf
Sluttrapport avslutta prosjekt/2009 Rekruttering og kompetanse.pdf
Sluttrapport avslutta prosjekt/2009 Sesongvariasjonari dypvann og effekt av filtering på vannkvalitet i marine klekkerier.pdf
Sluttrapport avslutta prosjekt/2009 Stabil yngelproduksjon hummer.pdf
Sluttrapport avslutta prosjekt/2010 Torskeøkonomi.pdf
Sluttrapport avslutta prosjekt/2011 Fagleg evaluering av makroalger som marin havbruksart på vestlandet.pdf
Sluttrapport avslutta prosjekt/2011 Rotatorier som levende fôr til torskeyngel.pdf
Sluttrapport avslutta prosjekt/2011 UTSETT - gytetidspunkt, yngelsørrelse og tetthet (kamskjell).pdf
Sluttrapport avslutta prosjekt/2015 NIVA Håndbok Yngelprod.pdf_web.pdf
Sluttrapport avslutta prosjekt/2015 Sluttrapport Vannkvalitet og fiskehelse.pdf
Utlysing midlar 2009/Kriterier for prosjektevaluering 2009.pdf
Utlysing midlar 2009/Søknadsmal 2009.doc
Utlysing midlar 2009/Utlysingstekst prosjektmidlar 2009.doc
Årsrapportar/2007 Årsrapport.doc
Årsrapportar/2008 Årsrapport.pdf
Årsrapportar/2009 Årsrapport.pdf
Årsrapportar/2010 Årsrapport.pdf
Brosjyre/INCOD Vibriose 09.pdf
Brosjyre/INCOD-Andre sykdommer 09.pdf
Brosjyre/INCOD-Deformiteter 09.pdf
Brosjyre/INCOD-Francisellose 09.pdf
Brosjyre/INCOD-Info 09.pdf
Brosjyre/INCOD-Torskeparasitter 09.pdf
Brosjyre/INCOD-VNN 09.pdf
Brosjyre/INCOD-yngelrapport 09.pdf
Brosjyre/Industriell utvikling av blåskjelnæringa på Vestlandet.pdf
Brosjyre/Informasjonskonferanse - blåskjell.pdf
Brosjyre/Kommersielt kråkebollefor.pdf
Brosjyre/Nye arter_vestlandsprogrammet.pdf
Brosjyre/VP02-07 Utvikling av metodar for stabil produksjon av hummaryngel.doc
Brosjyre/VP02-09 UTSETT - Gytetidspunkt, yngelstorleik og tettleik av setteskjel til havbeite med kamskjel.doc
Brosjyre/VP05-09 Bedre overlevelse og kvalitet på blåskjell fra Vestlandet FASE 1 - Forprosjekt.doc
Sluttrapport avslutta prosjekt/2008 Forprosjekt blåskjell/Bakgrunnsnotat Sluttrapport for forprosj. blåskjel på Vestlandet.pdf
Sluttrapport avslutta prosjekt/2008 Forprosjekt blåskjell/Sluttrapport blåskjell på Vestlandet_endelig.pdf
Sluttrapport avslutta prosjekt/2009 Torskenettverksmøtet/Sluttrapport Torskenettverksmøtet 2009.doc
Sluttrapport avslutta prosjekt/2009 Blåskjelmøte/Blåskjelmøte Bergen 140209.pdf
Bakgrunnsdokument Vestlandsprogrammet/Bakgrunnsdokument Norconsult - Vurdering av utvikling av nye arter.pdf
Bakgrunnsdokument Vestlandsprogrammet/Bakgrunnsdokument SINTEF - Nye arter.pdf
Bakgrunnsdokument Vestlandsprogrammet/Bakgrunnsdokument SINTEF MRB - Finansieringsutfordringer.pdf
Utlysing midlar 2010/Kriteriar for prosjektevaluering 2010.pdf
Utlysing midlar 2010/Søknadsmal 2010.doc
Utlysing midlar 2010/Utlysingstekst prosjektmidlar 2010.pdf
Studietur 2010/Studietur oktober 2010.pdf
Evaluering 2010/Flere fisker i havet Evaluering av Vestlandsprogrammet.pdf
Marin Strategi Vestlandsrådet/Marin strategi for Vestlandsrådet (2013).pdf
Marin Strategi Vestlandsrådet/Protokoll Marin Strategi VR 2013.pdf
Marin Strategi Vestlandsrådet/Saksframlegg Marin Strategi.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Program VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing
    Prosjekt Økonomi i torskeoppdrett
    Tiltak Informasjonskonferansen i Bergen 14. februar 2009
    Tiltak Studentdeltaking på torskenettverksmøtet 2009