Statusrapport for:


Satsningsområdet


Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane
(akronym)

Utvikling av frukt- og grøntnæringa i Sogn og Fjordane
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 570

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2004
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2005
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Miljø, FoU, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:
finansiering

VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
vpsf14frukt

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Programstyret for frukt og grønt leiar utviklinga.

Fylkesmannens landbruksavdeling, Torbjørn Takle, leiar
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Arne Monrad Johnsen, medlem
Lærdal grønt, Rikard Lysne, medlem
Luster grønt, Hans Herman Kalhagen, medlem
Sognefrukt, Knut Jarle Krosshaug, medlem
Sognabær/Vangsnes fruktlager, Ola Hopperstad, medlem
Innvik fruktlager, Svein Kvame, medlem

Stein Harald Hjeltnes, sekretærBAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Frukt- og grøntproduksjonen er viktig for sysselsetjing og identitet i Sogn og Fjordane, og marknaden ynskjer å kjøpa produkt herifrå. Dei siste 15-20 åra har økonomien i produksjonane gått sterkt ned, men i enkelte miljø har ein klart å venda den negative utviklinga gjennom satsing på nye kulturar, profesjonalisering av produksjon og logistikk og investering i ny teknologi. Utfordringane ligg i å byggja aktivitet kring mottak og dyrkarar som ynskjer å satsa på frukt og grønt, og syta for at dei får rammevilkår som gjer det mogeleg å få akseptabel økonomisk utteljing.STRATEGI

Programstyret leiar arbeidet i programmet, og vil organisera innsatsen gjennom program eller prosjekt direkte under satsingsområdet.
 
 MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Målsetjinga er å auka verdiskapinga i frukt- og grøntsektoren i Sogn og Fjordane.

Delmål 
- Auka Bama sitt kjøp frå fylket til 40 mill. kr. innan 2010
- Samla auka verdiskaping i sektoren til 120 mill. i 2015
 


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:
Bama kjøpte varer frå Sogn og Fjordane for 20 mill. kr. i år 2000. Frå 2005 vert det registert verdi og tonnasje også for anna sal gjennom organisert omsetnad. Dette året var omsetnaden til Bama knapt 50% av samla verdi.

Etter at "Bamaprosjektet" vart avslutta i 2004, organiserte ein programstyret i frukt og grønt, og definerte mål for heile sektoren, total organisert omsetning av konsumvare og konservesråvare. I 2005 var denne verdien 60 mill. kroner. Ein har sett seg som mål å dobla denne verdien dei neste 10 åra.

Figuren viser årlege mål fram til 2015, og resultat for kvart av åra frå 2005 til 2014, for den samla omsetninga av frukt og grønt i Sogn og Fjordane.


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:
Ein forventar effekt av programmet i alle område der det er produksjon av frukt og grønt i fylket. Mottak som er tilknytta Bama vil ha den største veksten i alle fall dei fyrste åra. Andre mottak har satsing på andre grossistar og vidareforedling av lokale produkt.
 
Måloppnåinga vil gje svært positiv effekt for dei som bur i området gjennom synleg positive endringar i kulturlandskapet, auka mangfald av lokale produkt og lettare rekruttering til frukt- og grøntnæringa. 


RESULTAT:
Det var fin auke i 2006, medan 2007 vart eit dårlegare år i høve til det forventa. Dette hadde samanheng med svikt i morell-avlingane i Lærdal og problem med tunnelldyrkinga av bringebær. Frå 2008 har bringebær teke heilt av, og det skuldast primært dyrking av bringebær under plast til friskkonsum.PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:
Programstyret sin aktivitet vert oppsummert gjennom møte, og ein har som mål å gjennomføra 3-4 møte i året. Mellom møta arbeider deltakarane i programstyret med aktivitetar som er knytt opp mot programstyret sine prioriteringar, og med felles målsetjing.

Sekretariatet var lagt til Bioforsk Njøs fram til 1.juli 2007. Etter dette er det lagt til Njøs næringsutvikling AS.


Mars 2006: Informasjon om prosjektet til media
desember 2008: Få med Innovasjon Norge i programstyret
 


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:
November 2005: Møte i programstyret
Desember 2005: Møte i programstyret
Februar 2006: Møte i programstyret
Mars 2006: Rapport om nye vekstar
Mai 2006: Møte i programstyret
 


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:
Torbjørn Takle frå FMLA Sogn og Fjordane er leiar av programstyret, og arbeider tett saman med sekretariatet.
 
Årleg rapportering skjer like etter nyttår. Sekretariatet har ansvar for å samla inn omsetningsdata i desember.
 
Framdrift i arbeidet sikrar ein gjennom planar som vert lagde i møte og rapportrering der.


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:
WTO-avtalen og redusert tollvern på frosne bringebær
Mindre forbruk av syltetøy og redusert pris på frosne bær
Lønsnivå på bærplukking
Rekruttrering av dyrkarar til næringa
 


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:
Post

2005

2006

2007

2008

20xx

SUM

Møte og reiser       

15  

25   

25

25

0

0

NNU

  60   

550

200

200

0

0

Andre kostnader

 

30

25

25

0

0

Andre   

0

0

0

0

0

0

Totalsum

75   

605 

250

250

0

0FINANSIERING:
Tabel:
Post

2005

2006

2007

2008

20xx

SUM

FMLA   

25   

75

125

125

0

0

SFFK   

25   

50

125

125

0

0

Fruktmottak

25   

0

0

0

0

0

UTTS/Bioforsk   

0

480   

0

0

0

0

Totalsum

75   

605  

250

250

0

0REKNESKAP:


Meldingar:

03.01.13 Flott vekst i frukt- og grøntsektoren i Sogn og Fjordane
10.11.11 Ikkje medhald frå LMD på ekstraordinær støtte til fruktlagera
25.02.11 God trend for frukt- og grøntomsetninga
21.06.10 Arenaprosjekt frukt og bær
18.01.10 Frukt og grøntsektoren held fram med fin vekst
16.01.09 Stor auke i verdien av frukt- og grøntproduksjonen i Sogn og Fjordane
30.11.05 Friske bær viktigaste produkt frå Sogn og Fjordane i 2005Aktivitetar:

21.03.19 Møte i programstyret for frukt og grønt 18.12.2018
15.11.18 Møte i programstyret for frukt og grønt 2.11.2018
01.11.18 Møte i programstyret for frukt og grønt 27.02.2018
01.11.18 Møte i programstyret for frukt og grønt 15.12.2017
14.06.17 Møte i programstyret for frukt og grønt 8.06.17
30.03.17 Møte i programstyret for frukt og grønt 14.03.17
08.01.13 Møte i programstyret for frukt og grønt 13.12.12
03.01.12 Programstyret for frukt og grønt, møte den 12.desember 2011
02.09.10 Møte i programstyret for frukt og grønt 27.05.2010
22.01.10 Referat frå møte i programstyret 17.12.09
11.12.09 Referat frå møte i programstyret for frukt og grønt 12.11.09
27.04.09 Programstyret for frukt og grønt styrkjer relasjonane til Innovasjon Norge
15.01.09 Møte i programstyret for frukt og grønt 7.12.08
14.11.08 Møte i programstyret for frukt og grønt 4.11.08
06.10.08 Møte i programstyret for frukt og grønt 29.08.08
11.12.07 Møte i programstyret for frukt og grønt 21.11.2007
30.03.07 Møte i programstyret for frukt og grønt 8.12.2006
20.10.06 Møte i programstyret for frukt og grønt
30.03.07 Møte i programstyret for frukt og grønt 21.06.06
14.03.06 Pressemelding om satsing i hagebruket
24.02.06 Programstyret diskuterer nye vekstar og andre satsingar
19.12.05 Programstyret for frukt og grønt legg strategiar for vidare arbeid
12.11.05 Oppstart i program frukt- og grønt Sogn og FjordaneRapportar:

18.03.10 Årsrapport programstyret frukt og grønt 2009Dokumentarkiv:

Frukt og bær i Sogn og Fjordane.doc
Årsrapportar/Årsrapport programstyret FG 2007.pdf
Årsrapportar/Årsrapport programstyret FG 2008.pdf
Årsrapportar/Årsrapport programstyret FG 2009.pdf
Årsrapportar/Årsrapport programstyret FG 2010.pdf
Årsrapportar/Årsrapport programstyret FG 2011.pdf
Årsrapportar/Årsrapport programstyret FG 2012.pdf
Årsrapportar/Årsrapport programstyret FG 2013.pdf
Årsrapportar/Årsrapport programstyret FG 2014.pdf
Årsrapportar/Årsrapport programstyret FG 2015.pdf
Årsrapportar/Årsrapport programstyret FG 2016.pdf
Årsrapportar/Årsrapport programstyret FG 2017.pdf
Pressemeldingar/Flott vekst i frukt og grønt.docx
Pressemeldingar/Frukt og grønt veks vidare 2010.pdf
Pressemeldingar/Hagebruket viser veg.doc
Pressemeldingar/Pressemelding.doc
Møtereferat/2011/Referat frå møte i programstyret 29.03.11.pdf
Interne rapportar/Utviklinga i jordbærproduksjonen SF2.pdf
Kommunikasjon til styresmaktene/Fruktpakkeria 2011.pdf
Kommunikasjon til styresmaktene/Høg sukkeravgift på frukt og bær brev.docx
Kommunikasjon til styresmaktene/Notat omdisponering av marknadsregulering av eple 2011.pdf
Kommunikasjon til styresmaktene/Svar frå LMD fruktlagerstøtte.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Satsingsområde Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane
    Program Bringebær
       Prosjekt 1954 Sortsforsøk bringebær
       Prosjekt 1995: NORSKE DELIKATESSEBÆR
       Prosjekt 2000: UTVIDA SESONG
       Prosjekt 2002: GRAMINOR OVERTEK FOREDLING
       Prosjekt 2008: LANGSKOT I BRINGEBÆR
       Prosjekt 2009: INDUSTRIBÆRPROSJEKTET
       Prosjekt 2010: ATLANTBERRY
       Prosjekt 2010: BRINGINN
       Prosjekt 2012: AEROB KOMPOST
       Prosjekt 2012: KVALITETSBRINGEBÆR
       Prosjekt 2013: HORTICULTURE
       Prosjekt 2013: NYE BÆRSORTAR
       Prosjekt 2013: SMARTERE BRINGEBÆR
       Prosjekt 2014: AMYLECO - BACILLUS
       Prosjekt 2014: BRINGEBÆRKVALITET RFF
       Prosjekt 2014: NYE TILTAK MOT RAUD ROTRÅTE
       Tiltak 1907 Lerum Sørheim
       Tiltak 1915 Sorten Preussen
       Tiltak 1919 Sorten Lloyd George
       Tiltak 1923 Lloyd George til Njøs
       Tiltak 1927 Preussen til Njøs
       Tiltak 1937 Bringebærkryssingar Njøs
       Tiltak 1944 Sorten Veten kryssa på Njøs
       Tiltak 1960 Import virusfri Lloyd George
       Tiltak 1963 Sortsførsøk bringebær Kise (prosjekt)
       Tiltak 1964 Veten i produksjon
       Tiltak 1969: Preussen og Veten størst (nyhende, melding)
       Tiltak 1996: Dyrking på drill
       Tiltak 2001: Glen Ample i produksjonsfelt
       Tiltak 2005: Kvalitetsmøte med Bama
       Tiltak 2005: tunnelproduksjon av bringebær
       Tiltak 2009: Genetisk etterkontroll
       Tiltak 2012: Glen Doll rettsverna i Noreg
       Tiltak 2012: Lærdals beste
       Tiltak 2013: Bringebær 2020
       Tiltak 2014: Bringebærfestival
       Tiltak 2015: Ninni planta i prøvefelt
    Program Bær, andre
       Prosjekt 2013: TINDVED OG SVARTHYLL
       Prosjekt KLIMASOL
       Prosjekt TINDVED, dyrking
    Program Eple
       Prosjekt 1980: Discovery i forsøk
       Prosjekt 2011: PPP eple
       Prosjekt 2012 BIOLOGISK KONTROLL
       Prosjekt 2012: EPLE PLUSS
       Prosjekt 2014: EPLEBLADLUS OG PÆRESUGER
       Prosjekt 2017: FRUKTTREKREFT
       Tiltak 1972 Aroma
       Tiltak 1975 Svart plast
       Tiltak 1980 Fri spindel
       Tiltak 2011: Genetisk etterkontroll i eple
    Program Grønsaker
    Program Jordbær
       Prosjekt 2010: LERROTE
       Tiltak 2013: Avlingsregistrering
    Program Plomme
       Prosjekt 1990: PLOMMEFOREDLING
       Prosjekt 2007: ROTEKTE PLOMMER
       Prosjekt 2012: KVALITETSTAP I PLOMMER
       Prosjekt 2014:PRUNDOC
       Prosjekt 2015: TREHELSE NFR
    Program Poteter
    Program Pære
       Prosjekt 1994: Ingeborg og Fritjof lanserte
       Prosjekt 2008: PÆREJUICE
       Prosjekt 2011: PÆRESATSING FORPROSJEKT
       Prosjekt 2015: ECOHISTPY
       Prosjekt 2015: NYE NORSKE PÆRER
       Tiltak 2010: Nye sortar - Celina og Kristina
       Tiltak 2014: Butikktest av Celina i Oslo
    Program Søtkirsebær
       Prosjekt Søtkirsebærpotter
    Prosjekt 2005: Nye Frukt- og bærkulturar
       Delprosjekt Økologisk svarthyll
    Prosjekt 2010: ARENA frukt og bær
       Delprosjekt 1. Innovasjonsarena
       Delprosjekt 2. Identitet og marknadsposisjon
       Delprosjekt 3. Volum og kvalitet
       Delprosjekt 4. Råvareutnytting
       Delprosjekt 5. Export
       Delprosjekt 6. Prosessleiing
    Prosjekt 2010: SOGN FRUKTRUTE
    Prosjekt 2014: Sogn og Fjordane - Noregs fruktfat
    Prosjekt 2014: SORTSDATABASE
    Prosjekt 2016: POLLIVEST
    Tiltak 2013: Kurs i pollineringsretta birøkt
    Tiltak AROMATERROIR
    Tiltak Plantevernmøte