Statusrapport for:


Delprogrammet


Marin utdanning i øvre sjiktet
(akronym)

Marin utdanning i øvre sjiktet
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1868

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane > 2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa > Marin utdanning i øvre sjiktet

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2016
År godkjent: 2016
År oppstarta: 2016
År avslutta:

VEDTAK:
Prosjektet er forankra i Verdiskapingsplanen i Sogn og Fjordane, Sjømatnæringane.

SEKTOR:
Innbyggjarane, Næringslivet, Ungdom, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
Marin utdanning
Akvakulturutdanning
fiskeriutdanning
Måløy vidaregåande skule

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Rekrutteringa til dei marine næringane (fiskeri og havbruk ) har gjennom mange år vore mykje lågare enn det marint næringsliv i fylket har trong for. Det er fleire ledige lærlingplassar innan akvakultur.

Søkjartala til vidaregåande opplæring i fylket innan dei marine faga Naturbruk (Vg1), Akvakultur (Vg2), Fiske og Fangst (Vg2) og TAF (Vg1,2, 3), syner at både fiskeri- og akvakulturnæringa gjennom fleire år har blitt oppfatta av ungdommen som lite attraktive karrierevegar.  

I Verdiskapingsplanen er det sett som mål at det i 2025 skal vere 30 elevar som søkjer til opplæringstilbodet i akvakultur og 15 elevar som søkjer fiske og fangst.

Delprogrammet skal bidra til å utvikle eit så attraktivt opplegg for marin utdanning på vidaregåande skule at det vil tiltrekke seg eit høgt tal søkjararSatsinga skal bidra til å utvikle attraktiv utdanning på Måløy vidaregåande skule retta inn mot verdikjedene i sjømatnæringane. 


STRATEGI

Gjennom ulike tiltak skal ein bidra til å auke attraktivitetn og søkjartala til dei marine linjene ved Måløy vidaregåande skule.

Det er sett ned ei prosjetgruppe som skal følgje opp dette arbeidet.

Tiltak skal m.a. hentast frå eit nytt marint rekrutterings- og kompetansefond som akal etablerast. Fondet vil hente midlar frå undervisningskonsesjonen som er under søknad.
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Overordna mål for delprogrammet:Utvikle ei attraktiv fagutdanning på vidaregåande skule retta inn mot verdikjedene i sjømatnæringane. A1 Etablere ein undervisningskonsesjon tilknytt Måløy vidaregåande skule A2 Opprette eit fond for rekrutteringstiltak, primært til oppdrettsnæringa A3 Få på plass ordning som kan erstatte eller supplere «MS Skulebas»A4 Initiere tiltak som kan bidra til å vidareutvikle marin utdanning ved Måløy vidaregåande skule (t.d. tettare kontakt med FoU-miljø og med næringa)

MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:
Aktivitetar

1. Etablere ein undervisningskonsesjon tilknytt Måløy vidaregåande skule

2. Opprette eit fond for rekrutteringstiltak, primært til oppdrettsnæringa

3. Bidra til å få på plass erstatning eller supplement til «MS Skulebas»

4. Initiere tiltak som kan bidra til å vidareutvikle marin utdanning ved Måløy vidaregåande skulePLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:

Søknad om etablering av ein undervisningskonsesjon tilknytt Måløy vidaregåande skule er sendt Fiskeridirektoratet våren 2016.

Når denne vert godkjend, vil vi opprette fond for marin rekruttering og kompetanse (MAREKO)

KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:

Prosjektleiar (PL):

Nærings- og kulturavdelinga v/ Lena Søderholm

Prosjektgruppe (PG):

Opplæringsavdelinga v/Sissel Brusegård

Måløy vidaregåande skule v/John Heimvik

Opplæringskontoret for fiskeri og havbruksfag i Sogn og Fjordane (OKFH) v/Bjørn Kvalheim

Salmon Group v/Solveig Willis

Sogn og Fjordane fiskarlag v/Geir Magne Røys

SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0FINANSIERING:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:

Møter Marin utd i øvre sjiktet/2016 Møte 6 okt Måløy/2016 Møte 6. oktober Marin rekruttering og kompetanse.docx
Møter Marin utd i øvre sjiktet/2016 Møte 6 okt Måløy/2016 Måløy 6 oktober Rekruttering og kompetanse.pptx
Møter Marin utd i øvre sjiktet/2016 Møte 6 okt Måløy/Deltakarliste Måløy 6. oktober 2016.docxORGANISERING I DELPROSESSAR

Delprogram Marin utdanning i øvre sjiktet
    Prosjekt Forprosjekt: Prosjektering av nytt opplæringsfartøy
    Prosjekt Undervisningskonsesjon Sogn og Fjordane