Statusrapport for:


Visjonen


Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane
(akronym)

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 - 2025. Forankra i regional planstrategi Sogn og Fjordane 2012 - 2016
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1729

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2012
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2015
År avslutta:

VEDTAK:
Endeleg vedtak i fylkestinget 11. juni 2014:

VEDTAK:

1 Fylkestinget vedtek verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane i samsvar med revidert plantekst. Viktige endringar som følgje av høyringsrunden ligg i saksframstillinga, kap. 4.
2 Fylkestinget føreset at det er utforma forpliktande partnarskapsavtalar når første handlingsprogram vert lagt fram i desember 2014.
3 Fylkestinget ber om at fylkesdelplanen for landbruk vert revidert og at det vert utarbeidd ein eigen strategi for industrisatsing. Desse to områda må bli ein del av verdiskapingsplanen. Arbeidet med industristrategien og eit opplegg for revisjon av fylkesdelplan for landbruk skal leggast fram for planutvalet hausten 2014.


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:
Sogn og Fjordane

KODE OG NØKKELORD:
vpsf25

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
http://verdiskapingsplanen.no/


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Politisk ansvar:
Fylkestinget / Fylkesutvalet

Partnarskapen:

NÆRINGSFORUM har overordna administrativt ansvar for arbeidet i partnarskapen og er sett saman slik:
Sekretariat er lagt til Sogn og Fjordane fylkeskommune, Næringsavdelinga:
PETROLEUMSRÅDET har ansvaret for satsinga innan olje/gass og er sett saman slik:
Sekretær: Audun Erik Sunde - mobil 916 45 874 (audun.erik.gisle.sunde@sfj.no)
BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

I arbeidet med regional planstrategi 2012 kom fylkespolitikarane fram til at den store utfordringa for fylket var svak folketalsutvikling samanlikna med landet elles.  Det vart sett eit mål om 112000 innbyggarar i 2016.

I regional planstrategi vart det lista opp kva planlegging fylkestinget ønska gjennomført i valperioden 2011-2015.  Eit oppdrag var å utforme ein verdiskapingsplan med formell status som regional plan.

Planlegginga skulle vere resultatorientert.  Utvikling av attraktive arbeidsplassar for framtida var viktig.

Verdiskapingsplanen skulle legge eit grunnlag for forpliktande samarbeid i partnarskapen. Verdiskapingsplanen skal vere partnarskapen sin plan.  

Verdiskapingsplanen skal tydleggjere kva som er politikk og kva som er fag.  Dei politisk prosessane finn du dokumenterte på fylkeskommunen si heimeside (www.sfj.no).  Nettstaden for det operative samarbeidet i partnarskapen finn du her på www.rup.no.

STRATEGI

Flinke folk er den viktigaste ressursen vår.  Hovudstrategien er derfor:
- Nyskaping basert på dei naturgjevne fortrinna vi har
- Å vere attraktive for folk som vil skape arbeidsplassar
- Ta kunnskapen i bruk

Det vert oppretta langsiktige og målretta regionale utviklingsprosessar for å nå målet:


Ein samla industristrategi skal binde saman innsatsen retta mot industrien.

Potensialet innan kulturnæringane og mineralressursane skal utgreiast.

MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Hovudmål
Brutto 500 (netto 100) nye arbeidsplassar årleg i Sogn og Fjordane.

Måloppnåing føreset m.a. at vi får større del av dei ekspansive tenesteytande næringane.

MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:
Hovudmålet vert brote ned for å følgje med på utviklinga i ulike bransjar, særleg utviklinga innan bransjesatsingane i planen. Når det gjeld primær- og sekundærnæringane, vil vi også kople tala til ringverknadsindikatorar.

Arbeidsplassutvikling knytt til tema i verdiskapingsplanen:
Tal nyetableringar
Offentleg kunnskapsproduksjon
Kunnskapsintensiv forretningsmessig tenesteyting
Fornybar energi
Olje og gass
Reiseliv
Sjømatnæringar
Landbruk
Industri (nærare def. i industristrategi)

Indikatorane er meint som støtte for vurderingar.  Vi overvåker utviklinga, men kan ikkje på dette nivået dokumentere klar samanheng mellom innsats og registrert utvikling.

FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:
Forventa effekt av arbeidet: Folketalsutvikling i fylket
Måltal for 2025: Ikkje sett 

Det er naturleg at folketalsutviklinga i ulike deler av fylket vert vurdert.

RESULTAT:
Oppdatert graf for arbeidsplassutvikling:


PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:
Årsplan for 2016
Er under arbeid. Frist for utkast 11/12 2015.


Årsplan for 2015
Sjå http://verdiskapingsplanen.no/


Plan 2014:
med frist 1/10 skal det utformast:
- 4-årig programplan m/ partnarskapsavtalar 
- årsplan for 2015PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:
Framdriftsplan - hovudmilepælar:

2016. Halvårsrapport

2018: Hovudrevisjon

KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:
System, metodar og rutinar for å kvalitetssikra prosessane leiing, ansvar, revisjon, rapportering, publisering, framdrift, etc. går fram av partnarskapsavtalane.
Sjå: http://verdiskapingsplanen.no/

SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:
Føringar:

Kritiske suksessfaktorar:


FRAMDRIFT OG LÆRING:
2015:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:Totalt budsjett
Post

2014

2015

2016

20xx

20xx

SUM

Reiseliv

3 mill

0

0

0

0

0

Fornybar Energi

5 mill

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0FINANSIERING:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0REKNESKAP:
Ikkje brukt 

Meldingar:

27.03.15 Regional analyse frå Telemarksforsking er no tilgjengeleg
16.01.15 Fylkeskommunen vedtok 4-årig handlingsprogram i desember 2014
17.06.14 Fylkestinget vedtok verdiskapingsplanen 11. juni 2014Aktivitetar:

13.02.19 Næringsforum 12. februar 2019
01.11.18 Næringsforum - sammøte med HNK 23. oktober 2018
10.09.18 Næringsforum 5. september 2018 i Førde
06.04.18 Næringsforum på Skei 5. april 2018
14.02.18 Næringsforum om Verdiskapingsplanen 15. februar 2018
30.11.17 "Beslekta mangfold" - work shop på Fylkeshuset
07.11.17 Næringsforum 24 oktober 2017 i Loen
30.08.17 Næringsforum 5. september
30.08.17 Møte om: Statusgjennomgang av verdiskapingsplanen
19.06.17 Næringsforum 15. juni 2017
07.04.17 Næringsforum 5. april 2017
30.01.17 Møte i Næringsforum 7. februar 2017
30.11.16 Næringsforum 29/11 2016
05.09.16 Næringsforum 25/8 2016
05.11.15 Næringsforum 5/2 2016 om kunnskapssatsinga
26.01.16 Møte for operativt ansvarlege 3-4/2 2016
28.01.15 Næringsforum 3. november 2015
28.01.15 Næringsforum i Måløy 2. september 2015
28.01.15 Møte i næringsforum 23/6 2015
28.01.15 Møte i næringsforum 14/4 2015 på Skei
28.01.15 Møte for koordinatorane i verdiskapingsplanen 6/2
28.01.15 Møte i næringsforum 3/2 2015 i Florø
25.08.14 Møte for operativt ansvarlege i verdiskapingsplanen
19.06.14 Møte om olje/gass
17.06.14 Kurs for operativt ansvarlege 18. juni 2014Rapportar:

31.01.16 Regional analyse for Sogn og Fjordane 2015Dokumentarkiv:

151103_reiselivspresentasjon.pdf
160122_Kunnskap som tema for næringsforum.docx
160122_Møte 3-4februar_program.docx
160129_VRI_oppsummering av møte med NFR.pdf
160201_om interreginitiativ.pdf
160201_Regional analyse for Sogn og Fjordane 2015.pdf
160205_orientering frå KMD.pdf
160205_orientering frå KMD.pptx
160825 Næringsforum Jan Heggheim.pdf
160825_Internasjonalt samarbeid - energi.pdf
160825_maritimforeining.pdf
160825_Nyskaping.pdf
170130_Vurdering i 2018.docx
170131_Kunnskap_status kap 5-3-3.docx
170131_Malforskisse-kapasitetsløft.docx
170203_KogK_for_NF07022017.pdf
170207_KIFT2017.pdf
170207_Næringsforum.pdf
1703 Heggheim Brussel energi.pdf
1703_Elisabet Boe Workshop 08.03.17.pdf
1703_ERRIN - March 2017.pdf
1703_HE_Norway_event_08032017.pdf
1703_HyER.pdf
1703_LH_Bryssel.pdf
1703_MRE partnership meeting 27032017.pdf
1703_NFR_TIE.pdf
1703_Vestforsk EU projects.pdf
170405 Næringsforum Jan Heggheim.pdf
170405_Forum for Grøn Energi - næringsforum.pdf
170608_Næringsforum si rolle.pdf
170614 Jan H om Rolla til Næringsforum.pdf
170615 Nilsen KMD næringsforum.pdf
170615 Reiseliv Næringsforum.pdf
170615_NOTAT_Næringsforum si rolle.pdf
170629_Tinging RPV.pdf
170816_dagsorden møte 29 august.pdf
170816_Verkstad - Verdiskapingsplanen på tvers.pdf
170828_innspel - verdiskapingsplan.pdf
170828_maal.pdf
170829_revidere verdiskapingsplanen.pptx
170829_VRI4 og verdiskapingsplanen.pdf
170904 Jan - innleiing Næringsforum 170905.pdf
170905.NF_Om justering av verdiskapingsplanen.pdf
170905_Etablerararbeidet_Næringsforum.pdf
170905_presentasjon nyskaping.pdf
171023 Næringsforum og HNK 171024.pdf
171024_justering - verdiskapingsplan.pdf
171024_nettleige og forum for grøn energi.pdf
171024_sjømatnæringane.pdf
171128_oversikt over NACE-kodar.pdf
171128_presentasjon_RDFitjar.pdf
171128_Program og deltakarliste.pdf
171207_Program, referat og deltakarliste.pdf
180213_MAL_Partnarskapsavtale.docx
180214 Næringsforum innleiing.pdf
180215 Næringsforum kunnskap.pdf
180215 Næringsforum mål og resultatindiktatorar i verdiskapingsplanen.pdf
180215_energi.pdf
180215_FØREBELS Utkast Verdiskapingspanel.xlsx
180215_Nyskaping_Næringsforum.pdf
180215_Presentasjon av reg. analyse 2017.pdf
180215_Sjømatnæringar.pdf
180404 Næringsforum 180405.pdf
180405_RPV.pdf
180905_ Jan Heggheim_ Næringsforum.pdf
180905_AVTALE.pdf
180905_innovasjonsnettverk_klynger.pdf
180905_NFR-SIVA-IN-SFFK_Underskriven avtale vedlegg 2 Sogn og Fjordane.pdf
180905_Teknoloft_Erik K.pdf
181023 FK-politiske problemstillingar.pdf
181023 IN Broch M HNK og Næringsforum.pdf
181023 Klyngesøknad hydrogen - MFSF.pdf
181023 Teknolab Campus Førde.pdf
181023 Virtuell Campus Eid elektro automasjon.pdf
181023_HNK_hydrogen EKB.pdf
181023_NHO_Politiske problemstillinger Verdiskapingsplanen.pdf
190212_EvalueringavSFI-ordningen.pdf
190212_FVC presentasjon Næringsforum 12.2.19.pptx
190212_FVC presentasjon.pdf
190212_Helse Førde presentasjon.pdf
190212_Hydrogenklynga.pdf
190212_Jan Heggheim_Næringsforum.pdf
190212_NF_klynger.pdf
190212_Program NÆRINGSFORUM.pdf
190212_Årdal_næringsnettverket.pdf
Kyststrategi foredrag næringsforum - S Stalheim 161129.pdf
Landbruk i Verdiskapingsplanen BH Haugsvær 29112016.pdf
Næringsforum - Jan Heggheim 161129.pdf
Pelagia Næringsforum S&Fj - Domstein 161129.pdf
Presentasjon Næringsforum - Søderholm 161129.pdf
VRI4 Sogn og Fjordane - Arne Monrad Johnsen 161129.pdf
Opplæring/140618_kurs_verdiskapingsplan.pdf
Opplæring/140827_sekretariatsamling_verdiskapingsplan.pdf
Referat frå næringsforum 2015/150105_Referat næringsforum.docx
Referat frå næringsforum 2015/150203_referat næringsforum.docx
Notat og lysark til næringsforum i 2015/150129_kommande generasjonar leve av.docx
Notat og lysark til næringsforum i 2015/150414_fagskulen.pdf
Notat og lysark til næringsforum i 2015/150414_Industristrategi Næringsforum - statuspresentasjon.pdf
Notat og lysark til næringsforum i 2015/150414_MAl for gjennomgang av satsing- presentasjon for næringsforum.pdf
Notat og lysark til næringsforum i 2015/150414_nyskaping.pdf
Notat og lysark til næringsforum i 2015/150810_Sjekkliste for møtei NF.docx
Notat og lysark til næringsforum i 2015/150902_presentasjon fiskeridirektoratet.pdf
Notat og lysark til næringsforum i 2015/150910 Stortingsmelding om reiseliv fråsegn.pdf
Notat og lysark til næringsforum i 2015/151001_reiselivsmonitor.pdf
Notat og lysark til næringsforum i 2015/151005_Landbruk i Verdiskapingsplanen endeleg.pdf
Notat og lysark til næringsforum i 2015/151015__MAL FOR ÅRSPLAN m kommentarar.docx
Kommunane og KS/141209KS.pdf
Statistikk og analyse om verdiskaping/2014 analyse - lysark.pdf
Statistikk og analyse om verdiskaping/2014_telemarksforsking.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Visjon Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane
    Satsingsområde A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk"
       Program Forsking og utvikling
          Prosjekt Utviklingsavtale 2015
          Prosjekt VRI-samhandlingsprosjektet - 2014 - 2016
          Tiltak Regionalt forskingsfond - Vest
          Tiltak Samarbeid med forskingsrådet
       Program Kunnskapsbasert tenesteyting
          Delprogram Næringshagane
       Program Rekruttering
       Program Skular som kompetansesenter
       Prosjekt Forstudie fase 2 - Teknologicampus
       Prosjekt Teknologicampus - forstudie - fase 1
       Tiltak Internasjonalisering
    Satsingsområde A. Nyskaping i SF
       Program 1.Offentleg sektor SF
       Program 2.Næringsapparatet SF
       Program 3.Entreprenørskap SF
       Program 4.Verkemiddelpolitikk SF
    Satsingsområde B. Fornybar energi SF (seinare)
       Program Innovasjon og klyngeutvikling SF
       Program Leverandør og industriutvikling SF
       Program Utdanning og forsking SF
    Satsingsområde B. Landbruk SF (seinare)
    Satsingsområde B. Olje og gass SF
       Program 1.Maritim Forreining SF
    Satsingsområde B. Reiseliv i SF
       Program 1.Berekraft SF
       Program 2.Infrastruktur SF
       Program 3.Reiselivsbedriftene SF
    Satsingsområde B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane
       Program 1.Innovasjon og nyskaping i sjømatnæringa i Sogn og Fjordane
       Program 2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa
          Delprogram Marin utdanning i øvre sjiktet
             Prosjekt Forprosjekt: Prosjektering av nytt opplæringsfartøy
             Prosjekt Undervisningskonsesjon Sogn og Fjordane
          Delprogram Måløy marine kompetansesenter
          Prosjekt Forprosjekt: Prosjektering av nytt opplæringsfartøy
          Prosjekt Undervisningskonsesjon
       Program 3.Arealbruk
          Prosjekt opparbeiding av marine grunnkart
    Prosjekt Gode mål
    Prosjekt Industristrategi
    Prosjekt Verdiskapingsplanen - god arbeidsmetode
       Tiltak Næringsforum