Statusrapport for:


Prosjektet


Innovasjon i fiskeflåten
(akronym)

Muligheter for innovasjon i fremtidens fiskeflåte - Forprosjekt
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1568

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Vestlandet - Langsiktige satsingar > VestMarin > Innovasjon i fiskeflåten

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2012
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Næringslivet

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:
Fylkeskommunane på Vestlandet

KODE OG NØKKELORD:
Innovasjon, fiskeflåte, Pelagisk forening, Sintef

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
Pelagisk forening


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Pelagisk foreneing et Prosjektansvarleg
Sintef Fiskeri og Havbruk er Prosjektleiar


BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Korleis fiskeflåten og utstyrsprodusentane kan halde vedlike og styrke vilkåra for innovasjonar retta mot fangstleddet.

Pelagisk foreneing og SINTEF Fiskeri og havbruk


STRATEGI

Innleiande arbeid og innhenting av informasjon
Analyse av data og informasjon
Utarbeiding av rapport
Worskshop og presentasjon


MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

ADM

0

0

0

0

0

1250000

FOU innkjøp

0

0

0

0

0

1900000

Innkjøp av andre tenester

0

0

0

0

0

100000

Workshop

0

0

0

0

0

750000

Totalsum

0

0

0

0

0

400000FINANSIERING:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

VestMarin

0

0

0

0

0

200000

Egeninnsats arbeid

0

0

0

0

0

200000

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

400000REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:

Innovasjon i fiskeflåten.PDF
SILDEMELKE.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt Innovasjon i fiskeflåten