Statusrapport for:


Satsningsområdet


VestMarin
(akronym)

Vestlandssamarbeidet - marin satsing
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1358

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Vestlandet - Langsiktige satsingar > VestMarin

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2011
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Næringslivet, FoU

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:
Vestlandsfylka

KODE OG NØKKELORD:
VestMarin, fiskeri, akvakultur, nye arter, bioteknologi

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
www.vestmarin.no


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Kontaktinfo/kontaktpersonar:

Lena Søderholm (leiar), Sogn og Fjordane fylkeskommune, Mobil: 970 35 449 begin_of_the_skype_highlighting GRATIS 970 35 449 end_of_the_skype_highlighting, E-post: lena.soderholm@sfj.no  

Arne Berge
, Rogaland fylkeskommune, Mobil: 926 26 263 begin_of_the_skype_highlighting GRATIS 926 26 263 end_of_the_skype_highlighting E-post: arne.berge@rogfk.no  

Siri Hanson, Hordaland fylkeskommune, Tlf: 55 23 92 86 begin_of_the_skype_highlighting GRATIS 55 23 92 86 end_of_the_skype_highlighting, 99575879 E-post: siri.hanson@hfk.no  

Inge Døskeland, Hordaland fylkeskommune, Mobil: 97698358, E-post: inge.doskeland@hfk.no


Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune, Tlf: 71 25 81 66 begin_of_the_skype_highlighting GRATIS 71 25 81 66 end_of_the_skype_highlighting, E-post: lisbeth.nervik@mrfylke.no
 
ORGANISERING
Arbeidet er organisert med arbeidsgruppe og styringsgruppe. 

Styringsgruppa består av næringssjefane i fylka.

Arbeidsgruppa er marine rådgjevarar ifylkeskommunane, samt ein person frå FHL og ein person frå IN i det fylket som har leiinga. 

Leiing av arbeidsgruppa og styringsgruppa rullerast årleg mellom fylka. I 2017 er leiarskapet i Sogn og Fjordane. 

Arbeidsoppgåver vert fordelt mellom medlemmane i arbeidsgruppa. Eit referansenettverk vert trekt inn ved behov.

Administrativt ansvarsområde:
Leiing:         Årleg rullering nordover langs kysten
Økonomi:     Leiar har oversikt, og kvar har ansvar for "sine" prosjekt
Budsjett:     Ikkje felles budsjett, men prognoser som viser           forventa omfang
Møteleiing:   Leiar
Sekretær:   Avklarast frå møte til møte
Omfang:     2-4 fysiske møte i året og telefonmøte etter behov
Utlysing:     Arbeidsgruppa foreslår tema for felles utlysing ut frå satsingsområda

BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Visjonen er å oppretthalde og styrke posisjonen til Vestlandet som leiande region innan marin sektor.

Hensikta med satsinga er samarbeid om å legge til rette for marin næringsutvikling innan havbruk, fiskeri, sjømat,  bioteknologi og nye marine artar.

I perioden 2007-2011 var samarbeidet kalla "Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar"
STRATEGI

Satsinga er ein samarbeidsarena mellom deltakarane for å bidra til å effektivisere og forbetre kvaliteten på den næringspolitiske sakshandsaminga, koordinere informasjonsutveksling, kompetansebygging, profilering av næringa og virkemiddelbruk.
MÅL OG RESULTAT

MÅL:

I 2007 skal VestMarin jobbe innan desse hovudtema (nærare detaljer i handlingsplanen i dokumentarkiv)

  1. Vestlandsrådet (politiske saker)

  2. Kompetanse og rekruttering

  3. Felles stand for Vestlandet under Aqua-Nor

  4. Marin forsking og klyngeutvikling

  5. Internasjonalt arbeid

  6. Forvaltning og areal for havbruk

  7. Nye oppdrettsartar, produksjonsmetodar og bioøkonomiMÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:
Næringsutvikling knytt til sjømat, fiskeri, havbruk og bioteknolog er hovudtema for samarbeid. Gruppa skal samarbeide og løfte fram næringspolitiske saker. Det skal og samarbeidast om å få i gang og finansiere prosjekt innan dei prioriterte tema.1. Næringspolitiske saker

Næringspolitiske saker kan vere:

Saker som kommer på høyring til fylkeskommunane t.d. Stortingsmeldingar, lov- og forskriftsendringar med meirSaker til Vestlandsrådet.

Arbeide aktivt for å fremje Vestlandet sine innspel til nasjonal- og regional politikkutforming, særleg til ny marin Stortingsmelding i 2012.2. Utviklingsprosjekt

VestMarin femner om dei fleste marine tema innan rammene for berekraftig marin næringsutvikling. Spissing og prioritering skal skje gjennom årlege handlingsplanar og utlysning av prosjektfinansiering. Utviklingsprosjekta skal primært vere samarbeid mellom to eller fleire fylkeskommunar. Prosjekta vert finansiert gjennom spleiselag.3. Profilering

VestMarin skal profilere det marine næringslivet på Vestlandet. Profileringa skal vere generisk (ikkje enkeltverksemd), til dømes gjennom bransjeretta arrangement som sjømat-, fiskeri- og akvakulturmesser i inn og utland. Det er vidare aktuelt å profilere fylkeskommunane som virkemiddelaktør og prosjekt som er resultat av samarbeidet. Fylkeskommunane/IN og fylkesvåpen skal inngå i alt materiell. Arbeidsgruppa skal utarbeide informasjonsmateriell (nettside) som gir enkel oversikt om Vestlandssamarbeidet i tillegg til fylka sine verkemiddel og marine arbeidsfelt (t.d. ulike fristar for RUP tildeling, søknad regionale forskingsfond, prosjektinfo etc.).4. Rammebetingingar og påverknad

Finansiering av marin forsking:

Gruppa skal sikre dialog med dei aktuelle Regionale forskingsfonda for å sikre marin næringsretta innretting, særleg innan tema nye marine oppdrettsartar.Gje innspel til Forskingsrådet på viktige forskingstema for marin sektor på VestlandetBedriftsfinansiering:

God dialog med innovasjon Noreg om tilskott og lånArbeidet om utgreiing om eigenkapitalfond for "nye artar" verksemder skal vidareførast.5. Areal:

Det kan og vere aktuelt å ta opp tema knytt til arealbehov/lokalisering/sonering som grunnlag for ei berekraftig havbruksnæring. I dette inngår vurdering av havbruksteknologi som har verknad for areal og lokalisering, t.d. anlegg for høg eksponering og lukka anlegg for landbasert produksjon av stor "smolt". Dette må vere i samarbeid og dialog med akvakulturforvaltninga i fylkeskommunane. Arbeidet med å få realisert ei ordning med arealavgift til kommunane kan også vera eit tema. I lys av eventuelle nye soneetableringar og trong for fylkesovergripande kystsoneplanar er det aktuelt å vurdere "Kystsoneplan for Vestlandet" som eit nytt konsept.PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:
Hordaland fylkeskommune leiar VestMarin i 2012

SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Kostnadene ved administrasjon og fellesprosjekt vert dekka av kvar enkelt fylkeskommune.

FINANSIERING:
Fylkesovergripande prosjekt er administrert av Hordaland fylkeskommune, men vert finansiert av alle dei deltakande fylka (to eller fleire fylker).Midla nyttast til eksterne næringsretta marine utviklingsprosjekt der to eller fleire fylke samarbeider. Kvalitet på prosjekta og økonomiske rammer vil vere dimensjonerande for storleiken av satsinga.

REKNESKAP:
HFK har økonomioversikt på fellesmidlane. 

Meldingar:

04.03.13 Midlar til marine prosjekt frå VestMarin 2013
02.12.11 Utlysing forstudie/forprosjekt FiskerisektorenAktivitetar:

24.09.14 Utlysing prosjekt innanfor temaet alternative marine råstoff til fiskefôr.
02.12.11 Utlysing forstudie/forprosjekt FiskerisektorenRapportar:

10.07.17 Nøkkeltall Vestlandet 2017
09.09.16 Kompetansebehov hjå levareandørindustrien i sjømatnæringane
26.01.15 Produktkartlegging og differensieringsstrategier for ulike langeprodukter
22.12.14 Faglig evaluering av makroalger som marin havbruksart på vestlandet
22.12.14 Rapport - nokre vilkår for innovasjoner i fiskeflåten 2013Dokumentarkiv:

MarinMaritim klynge Vestlandet.pdf
Prosjektrapportar/2011 Sluttrapport kartleggingsprosjekt VP_02.pdf
Prosjektrapportar/2011_Oppsummering_seminar_Stortare[2].docx
Årsrapporter/Årsrapport 2011.pdf
Årsrapporter/Årsrapport 2012.pdf
Årsrapporter/Årsrapport 2013.docx
Årsrapporter/årsrapport 2014 VestMarin.pdf
Årsrapporter/Årsrapport 2016 VestMarin.docx
Årsrapporter/Årsrapport 2017 29.01.18.docx
Strategi- og handlingsplanar 2012/VestMarin - strategi.docx
Strategi- og handlingsplanar 2012/VestMarin Handlingsprogram 2012 04 03 2012.doc
Søknadar/Norsk sjømatsenter - Sats Marint søknad-2013-0315.pdf
Søknadar/Norsk sjømatsenter - SatsMarintProgramforslag nov 2013.docx
Søknadar/SILDEMELKE.pdf
Søknadar/SINTEF - Innovasjon i fiskeflåten.PDF
Rapportar/2011 Rapport Faglig evaluering av makroalgersom marin havbruksart pa vestlandet.pdf
Rapportar/2012 Rapport VAMP.pdf
Rapportar/2013 Rapport EØSregler vurderinger rundt marin pilot sluttrapport.pdf
Rapportar/2013 Rapport Fremtidens fiskeflåte - Om noen vilkår for innovasjoner i fiskeflåten.pdf
Rapportar/2013 Rapport Internasjonalt fagseminar Aqua Nor.pdf
Rapportar/2013 Rapport Sats Marint.pdf
Rapportar/2014 Rapport Sats Marint.pdf
Rapportar/2017 MarinMaritim klynge Vestlandet.pdf
2014 Vestlandsrådet/Marin strategi for Vestlandsrådet (2013).pdf
2017 Møter i VestMarin/Møtereferat 2017/1-17 møtereferat VestMarin 31.01.17 godkjent.docx
2017 Møter i VestMarin/Møtereferat 2017/2-17 møtereferat VestMarin utkast.docx
2017 Møter i VestMarin/Møtereferat 2017/3-17 Møteref VestMarin 27.04.17 fokus AquaNor.docx
2017 Møter i VestMarin/Møtereferat 2017/4-17 Møteref VestMarin 08.05.17.docx
2017 Møter i VestMarin/Møtereferat 2017/5-17 Møteref Vestmarin 14 og 15 juni SFJ.docx
2017 Handlingsplan/Godkjent Handlingsprogram VestMarin 2017.docx
2016 Møtereferat/Møtereferat 1. 09.02.2016.VestMarin.pdf
2016 Møtereferat/Møtereferat 2. 03.03.2016.VestMarin.pdf
2016 Møtereferat/Møtereferat 3. 07.04.2016.VestMarin.pdf
2016 Møtereferat/Møtereferat 4. 11.05.2016.VestMarin.pdf
2016 Møtereferat/Møtereferat 5. 25.08.2016.VestMarin.pdf
2018 Handlingsplan/VestMarin - Handlingsprogram 2018.pdf
2018 Handlingsplan/VestMarin Årsrapport 2017.pdf
2018 Rapportar/2016 IRIS 116 kartlegging Kompetansebehov leverandørar.pdf
2018 Rapportar/MA 18-05. Otterlei og Nystrand. Utdanningstilbodet på Vestlandet sett i lys av behov i leverandørind. til sjømatnæringa.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Satsingsområde VestMarin
    Prosjekt Innovasjon i fiskeflåten