Statusrapport for:


Programmet


Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!
(akronym)

Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. Sogn og Fjordane
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1336

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2010
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
År avslutta:

VEDTAK:
HPN (Hovodutval for plan og næring) (sak 1/11)

SEKTOR:
Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
AHA

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Det er nedsett ei partnarskapsgruppe som har det operasjonelle ansvaret for gjennomføringa. Gruppa har følgjande deltakarar: 


BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Hovudutval for plan og næring (HPN) vedtok den 1. februar 2011 å starte opp to arbeidsprogram innan fagområdet havbruk og fiskeri, eitt av desse var ”Arbeids-program for heilskapleg akvakulturforvalting” (AHA !).

Visjonen for AHA! Er å utvikle ein model for korleis forvalting og næringsinteresser, gjennom auka samarbide og med fokus på berekraft, kan bidra til ei meir heilskapleg forvaltning av oppdrettslaks, villaks og sjøaure i Sognefjorden.

Det overordna målet er: Gjennom auka samhandling på tvers av forvaltningsorgana i fylket og i tett samarbeid med næringsinteressene, skal ein vidareutvikla potensialet for auka verdiskaping av akvakultur og næringar knyta til fritidsfiske etter villaks og sjøaure.STRATEGI

1. Utfordre ulike departement og andre organisasjonar (t.d. NVE, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Fiskeri- og Kystdepartementet) til å bidra til gjennomføring av ulike tiltak i programmet
2. Påverke sentrale styresmaktar t.d. når det gjeld rammetilhøva, der dette kan bidra til AHA! si måloppnåing
3. Spele inn prosjekt til finansiering gjennom eksisterande ordningar, t.d. Regionalt Forskningsfond Vest, Marint Verdiskapingsfond i Sogn og Fjordane, Norges Forskningsråd (NFR) og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) sitt miljøfond
4. Utvikle betre kontakt og samarbeide med nasjonale FoU-miljø (m.a. gjennom VRI ) for å bygge kunnskap i forvalting og næring
5. Arbeide for at Sognefjorden vert eit studieområde for FoU-institusjonane
6. Legge til rette for interkommunalt samarbeid for å få utarbeidd kystsoneplaner som går på tvers av kommunegrenser
7. Bidra til god kontakt og dialog mellom forvalting, vassdragsregulantar og næringsinteresser
8. Bidra til å auke kunnskapsgrunnlaget innan villaks og sjøaure, m.a. interaksjonar mellom villfisk, oppdrettsfisk og vassdragsregulering, på villaks og sjøaure i Sognefjorden
9. Bidra til utvikling av ny kunnskap og teknologi for bestandsovervaking i elv og for å redusere risiko for rømming, smittespreiing og negativ påverknad på omgjevnadane frå oppdrettsnæringa
10. Vidareformidle og ta i bruk eksisterande kunnskap Gjennomføre konkrete tiltak som kan bidra til å auke verdiskapinga av oppdrett og fritidsfiske etter villaks og sjøaure
11. Arbeide for at ny kunnskap vert teke i bruk ved utarbeiding ein plan for meir optimal og berekraftig lokalisering av akvakulturanlegg i midtre og ytre delar av SognefjordenMÅL OG RESULTAT

MÅL:
Visjon
Gjennom AHA! skal det utviklast ein modell for korleis forvalting og næringsinteresser, gjennom auka samarbeide og med fokus på berekraft, kan bidra til ei meir heilskapleg forvalting av oppdrettslaks, villaks og sjøaure i Sognefjorden.

Overordna mål for AHA!
Gjennom auka samhandling på tvers av forvaltningsorgana i fylket og i tett samarbeid med næringsinteressene, skal ein vidareutvikla potensialet for auka verdiskaping av akvakultur og næringar knyta til fritidsfiske etter villaks og sjøaure.


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:
Delmål villaks og sjøaure

Vidareutvikle eit kunnskapsgrunnlag som skal bidra til ei meir heilskapleg forvalting av vill laks og sjøaure.
Dette skal danne grunnlag for ei auka verdiskaping basert på turistfisket.


Delmål akvakultur

Gjennom ei berekraftig vidareutvikling, vil vi legge til rette for auka verdiskaping for akvakulturnæringa i Sogn.


Programstrategiar:

1.         Utfordre ulike departement og andre organisasjonar (t.d. NVE, Miljøvern-departementet, Olje- og energidepartementet
og Fiskeri- og Kystdepartementet) til å bidra til gjennomføring av ulike tiltak i programmet

2.         Påverke sentrale styresmakter t.d. når det gjeld rammetilhøva, der dette kan bidra til AHA! si måloppnåing

3.         Spele inn prosjekt til finansiering gjennom eksisterande ordningar, t.d. Regionalt Forskningsfond Vest (RFFV), Marint Verdiskapingsfond i Sogn og Fjordane, Norges Forskningsråd (NFR) og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) sitt miljøfond

4.         Utvikle betre kontakt og samarbeide med nasjonale FoU-miljø (m.a. gjennom VRI ) for å bygge kunnskap i forvalting og
næring

5.         Arbeide for at Sognefjorden vert eit studieområde for FoU-institusjonane

6.         Legge til rette for interkommunalt samarbeid for å få utarbeidd kystsoneplaner som går på tvers av kommunegrenser

7.         Bidra til god kontakt og dialog mellom forvalting, vassdragsregulantar og næringsinteresser

8.         Bidra til å auke kunnskapsgrunnlaget innan villaks og sjøaure, m.a. interaksjonar mellom villfisk, oppdrettsfisk og
vassdragsregulering, på villaks og sjøaure i Sognefjorden

9.         Bidra til utvikling av ny kunnskap og teknologi for bestandsovervaking i elv og for å redusere risiko for rømming,
smittespreiing og negativ påverknad på omgjevnadane frå oppdrettsnæringa

10.       Vidareformidle og ta i bruk eksisterande kunnskap

11.       Gjennomføre konkrete tiltak som kan bidra til å auke verdiskapinga av oppdrett og fritidsfiske av villaks og sjøaure

12.       Arbeide for at ny kunnskap vert teke i bruk ved utarbeiding ein plan for meir optimal og berekraftig lokalisering av
akvakulturanlegg i midtre og ytre delar av Sognefjorden

 


 FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:
Post

2011

2012

2013

2014

SUM

Administrasjon

100

100

100

100

400

Statusrapport

500

0

0

0

500

Evaluering

0

100

0

100

200

Prosjekt/Fou -regionale utviklingsmidler

150

600

600

450

1800

Prosjekt/Fou -Marint verdiskapingsfond

 1000

 1000

1000 

1000 

4000

Totalsum

1750

1800

1700

1650

5100FINANSIERING:
Tabel:
Post

2011

2012

2013

2014

SUM

SFFK

750

600

600

450

0

Marint verdiskapingsfond (etter søknad)

1000

1500

1500

1500

0

Regionale utviklingsmidler

150

1250

950

800

0

post4

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0REKNESKAP:


Meldingar:

22.09.14 Ny handbok i smart villaksforvalting
29.11.11 Nesten 400 vassdragskonsesjonar skal reviderast fram mot 2022Aktivitetar:

07.03.12 Ope møte om fritidsfiske etter laks og aureRapportar:

01.08.16 Sammenstilling av miljø- og algedata og modellering av brakkvannets tykkelse fra utvalgte lokaliteter i ulike fjordområder i Sogn og Fjordane
23.06.16 Sluttrapport - Miljøvenleg kjemikalium mot lakselus
21.10.15 Growth and smolting in anadromous brown trout (Salmo trutta) from Lærdalselva: Responses to hydropower and Gyrodactylus salaris
10.03.15 Masteroppgåve om overvaking av sjøaure i Aurlandsvassdraget
07.01.15 Vandringsåtferd hjå laksesmolt frå Lærdalselvi
07.08.14 Oppsummering av fjordøkologi og vannkraftutbygging - Sognefjorden
31.10.11 Statusrapport for SognefjordenDokumentarkiv:

Alger til konsum_forprosjekt2013.pdf
Fagrapport_Dyrking av alger til konsum_Norges Vel 2013.pdf
Forprosjekt-Lokaliseing av akvakultur i Sogn og Fj.pdf
Growth and smolting in anadromous brown trout;Lærdalselva
Handboka_2014_web.pdf
INAQ_Opphaldstid i Sognefjorden for laksesmolt frå Lærdalselvi 2014.pdf
INAQ_Sluttrapport_GyroLus_desember2014_kultivering og lakselus Sogn.pdf
Masteroppgave Rune Lunde.pdf
NorgesVel_Fagrapport_Dyrking av alger til konsum.pdf
Opdal_etal_2013_Sognefjorden_-_en_oppsummering.pdf
Opparbeiding av SAMS-data frå Sogn og Fjordane.pdf
Sluttrapport forprosjekt Nordfj.laks.pdf
vassdragskonsesjoner til revisjon frem mot 2022.pdf
Rapportar frå Sognefjorden/Maribiol. miljøundersøkelse av Sognefjorden i 2006.pdf
Rapportar frå Sognefjorden/Statusrapport_Sognefjorden_ 2011_SINTEF.pdf
Møter i programgruppa/1 2011 Møte 4 oktober/1_Møteagenda_AHA_4_okt.docx
Møter i programgruppa/1 2011 Møte 4 oktober/2_Info_Miljøfond_og_forprosjekt_lokalisering_av_akvakultur.pptx
Møter i programgruppa/1 2011 Møte 4 oktober/HI_presentasjon_bæreevne_lakselus_4okt.ppt
Møter i programgruppa/1 2011 Møte 4 oktober/NINA_presentasjon_4okt2011_kh.pptx
Møter i programgruppa/1 2011 Møte 4 oktober/Nofima_presentasjon_4_okt.pptx
Møter i programgruppa/1 2011 Møte 4 oktober/SINTEF_Presentation .pptx
Møter i programgruppa/1 2011 Møte 4 oktober/Straumkart_test.avi
Villaksrapporter - Sognefjorden/Nasjonal lakselusovervåking i laksefjorder 2009.pdf
Villaksrapporter - Sognefjorden/Pettersen 2015 .pdf
Villaksrapporter - Sognefjorden/Registrering av anadrom gytefisk høsten 2011, Lærdalselva.pdf
Villaksrapporter - Sognefjorden/Utvandrignstidspkt og marin adferd hjå smolt frå Lærdalselva 2010.pdf
Villaksrapportar - fylket utanom Sognefjorden/Videoovervåking av laks og sjøørret i Osenelven, Flora i 2009.pdf
Møte Lærdal 26. mars/Program for Lærdalsmøtet.docx
Rapportar frå Sognefjorden/Rapport 2013 vasskraftutbygging og fjordøkologi/Rapport Sognefjorden oppsummering Unireseach 2013.pdf
Rapportar - villaks/Kva laks er det eigntleg som sym rundt i elvane våre.pdf
Rapportar - villaks/NINA Rapport 779 - overvåkingsfiske i 2011.pdf
Landbasert oppdrett/Kristian Henriksen et al 2012.pdf
Handbok i elveforvalting/Handboka_2014_web.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Program Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!
    Delprogram Akvakultur
    Delprogram Villaks og sjøaure
    Tiltak Lokalisering av akvakultur
    Tiltak MVF Sogn og Fjordane
    Tiltak Statusrapport for Sognefjorden