Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Nyhende Nesten 400 vassdragskonsesjonar skal reviderast fram mot 2022


Publisert av Elisabeth Aune (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 29.11.2011
 

Mellom 30 og 40 av desse høyrer heime i Sogn og Fjordane. Hovudformålet med ein revisjon er å betre miljøforholda i tidligare regulerte vassdrag.

Startdato: 28. november 2011
Sluttdato: 1. januar 2012

Revisjonane er meint å modernisere eller ajourføre konsesjonsvilkåra, blant anna når det gjeld miljø. Revisjonen skal også gi høve til å fjerne vilkår som har vist seg urimelege/unødvendige eller ikkje å ha noko hensikt.

I nyare konsesjonar er det innført standardvilkår som gir heimel for kunne pålegge ulike miljøtiltak. NVE vil innføre dagens standardvilkår i samtlege revisjoner.
 
Det er berre konsesjonsvilkåra som kan reviderast, ikkje sjølve konsesjonen. Døme på konsesjonsvilkår er høgaste regulerte vassstand (HRV) og lågaste regulerte vasstand (LRV).

Forankra til: Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!

 

Dokument til nedlasting:

vassdragskonsesjoner til revisjon frem mot 2022.pdf


Søk etter melding

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune