Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Næringsforum 12. februar 2019


Publisert av Lars Hustveit (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 13.02.2019
 

På næringsforum 12. februar på Skei var hovudtema dei innovative nettverka i Sogn og Fjordane. Næringsforum inviterte nokre av desse nettverka for å drøfte kva som trengst frå leiarhald i partnarskapen. I tillegg inviterte vi Helse Førde tilå seie noko frå ein organisasjon som treng innovasjonar.

Programmet for samlinga ligg ved.

Forfall: Vidar Ulriksen, Bjørg Kristin Selvik og Frode Henden 
Desse møtte: 
Frå Næringsforum:
Christian Rekkedal, Torbjørn Vereide, Tom Knudsen; Kristine Kopperud Timberlid, Jan Heggheim (møteleiar), Endre Høgalmen Tor-Einar Holvik Skinlo, Lars Hustveit (referent)
Gjester:
Terje Laberg, Gro Rukan, Helge Robert Midtbø, Trond Haavik, Stein Kvalsund, Reidar Grønli, Andres Haugen,

Resultat:
Nokre punkt drøfta i økta om innovasjonsnettverka i Sogn og Fjordane:

 • Næringsforum ønskjer å ta ein posisjon som bestillar; dvs å få fram behov som innovasjonsnettverka i fylket kan løyse
 • Helse Førde ønskjer å spele ei rolle ved at dei presenterer behov for innovasjonar. Jan Heggheim føl opp invitasjon frå Helse Førde i samband med næringsdagane i mai.
 • NHO vart oppmoda om å arbeide for å identifisere god praksis som fungerer for bedrifter; slik at dei får identifisert behov, slik at prosessane vert relevante og at tidsbruken vert vurdert som nyttig
 • Som døme nemnde vi "FoU Startpakke" (https://www.sfj.no/fou-startpakke.414077.nn.html) og partnarskapsavtale under arbeid med Maritim Forening om "entreprenørielle oppdagingar" som del av smart spesialisering
 • Årdal Utvikling hadde presenterte eit lysark med oppfølgingsoppgåver. Mellom anna at det burde bli betre samanheng mellom næringsplanar på kommune og fylkesnivået. Terje Laberg nemnde spesielt at næringsforum burde studere evalueringa av SFI (ein presentasjon av evalueringa ligg ved - ikkje presentert på møtet vårt)
 • Fleire snakka om behovet for god forankring i bedriftsmiljø (Sjå td presentasjonen FVC)
 • For hydrogensatsinga er det viktig med innovative innkjøp og at hydrogeninfrastruktur vert bygd ut
 • Gode prosessar for å avklare opplæringsbehov
 • Desentralisert utdanning
 • Positiv omtale av kompetansemeklarane.  Behov for delingskoordinatorar.  Fleire verdikjedeleiarar som t.d.  "tredrivaren", vart etterlyst.
Nokre punkt frå drøftinga om vidare samarbeid med Hordaland om nytt felles næringsforum:
 • Hopp i det alt frå hausten av. Vi treng å bli kjende med kvarandre alt før formell samanslåing
 • Ikkje oppretthald eige forum for nordre del av det nye fylket
 • Eit reint administrativt næringsforum er ønska
 • Vurder underutval i nytt næringsforum
 • Samansetjing: Ikkje for stort utval
 • Ei oppgåve for Vestland Næringsforum: Innspel til smart spesialiseringsstrategi

Adresse og område med aktivitet:
Sogn og Fjordane

Arrangør:
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Oppstartsdato: 12. februar 2019 10:00
Avslutningsdato 12. februar 2019 15:00

Forankra til:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
vpsf25

Dokument til nedlasting:

190212_EvalueringavSFI-ordningen.pdf
190212_FVC presentasjon.pdf
190212_Helse Førde presentasjon.pdf
190212_Hydrogenklynga.pdf
190212_Jan Heggheim_Næringsforum.pdf
190212_NF_klynger.pdf
190212_Program NÆRINGSFORUM.pdf
190212_Årdal_næringsnettverket.pdf


Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune