Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Næringsforum om Verdiskapingsplanen 15. februar 2018


Publisert av Lars Hustveit (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 14.02.2018
 

På møtet 15 februar på fylkeshuset, Leikanger var temaet status og læring frå arbeidet med verdiskapingsplanen fram til no.
Næringsforum fekk gjennomgang av indikatorar knytt til målestjingane og resultat frå satsingane.

Desse møtte: Bente Nesse, Bjørg Kristin Selvik, Christian Rekkedal, Endre Høgalmen, Frode Henden, Kristine Kopperud Timberlid, Tom Knudsen, Nils P Støyva, Jan Heggheim (møteleiar) og Lars Hustveit (referent)
I tillegg møtte desse for å presentere resultat av arbeidet: Stine Mari Nytun Leirdal, Sondre Sognnes Haugen, Elisabeth Aune, Audun Erik Sunde og Endre Høgalmen,


Program:
Kl 10:00   Innleiing. Rullering av verdiskapingsplanen

 • Partnarskapsarbeid – intro v/ Jan Heggheim
 • Status no. Arbeidsoppgåver frå no og fram til neste møte i næringsforum v/ Lars Hustveit
Kl 10:30    Regional analyse frå Telemarksforsking
v/ Sondre Sognnes Haugen

Kl 11:00    «Panel» - Indikatorar knytt til prioriteringane i verdiskapingsplanen v/ Stine Mari Nytun Leirdal
Drøfting

Kl 12:00    Lunch

Kl 12:45    Viktige forteljingar frå arbeidet så langt.

Kl 13:35    Drøfting. Oppsummering v/ Jan Heggheim

Kl 14:30    Slutt

Resultat:

Konklusjonar:

 • Næringsforum konsentrerer seg om kunnskap og nyskaping
 • Bransjesatsingane vert følgde opp på annan måte
 • Næringsforum aksepterer eit AU med IN, FMLA og SFFK
 • Opplæringsavdelinga vert inkludert i næringsforum
Verdiskapingspanelet:
 • Panelet vart godt motteke
 • Det er planlagt eit møte 9/3 for å setje sluttstrek for arbeidet så langt. Panelet ligg ved dette referatet (excel-fil).  Medlemmene i næringsforum vart oppmoda om å komme med kommentarar før den tid (helst før 5/3).

Verdiskapingsplanen:
 • Innhaldet i "rullert verdiskapingsplan" vert drøfta med næringsforum 5/4
 • Semje om å knyte arbeidet opp mot den europeiske tradisjonen "smart spesialisering"
 • Mal for partnarskapsavtalar vert følgt opp fram til neste møte 5/4  Malen ligg ved dette referatet.
Arbeidet med verdiskapingsplanen sett i lys av regionreforma:
I arbeidet med verdiskapingsplanen vil vi fokusere på operativt og lokalt arbeid.  Det er naturleg at det i 2018 og 2019 i tillegg vert nødvendig å drøfte korleis Sogn og Fjordane sine interesser skal ivaretakast i det nye fylket.  Slike diskusjonar i næringsforum vert ikkje formelt knytt til verdiskapingsplanen.  
I formuleringa ovanfor ligg det ei erkjenning av at politikarane i det nye fylket må få vedta felles planstrategi og på grunnlag av dette setje i gang prioritert regional planlegging. 

Adresse og område med aktivitet:
Sogn og Fjordane

Arrangør:
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Oppstartsdato: 15. februar 2018 10:00
Avslutningsdato 15. februar 2018 14:30

Forankra til:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
vpsf25

Dokument til nedlasting:

180213_MAL_Partnarskapsavtale.docx
180214 Næringsforum innleiing.pdf
180215 Næringsforum kunnskap.pdf
180215 Næringsforum mål og resultatindiktatorar i verdiskapingsplanen.pdf
180215_energi.pdf
180215_FØREBELS Utkast Verdiskapingspanel.xlsx
180215_Nyskaping_Næringsforum.pdf
180215_Presentasjon av reg. analyse 2017.pdf
180215_Sjømatnæringar.pdf


Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune