Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Næringsforum 5. september


Publisert av Lars Hustveit (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 30.08.2017
 

Næringsforum på Thon Hotel Jølster 5/9
Tid: kl 10.00 - 14:30
Dagsorden:
- Aktuelt for næringsforum
- Nyskaping
- Landbruk

 • Jan Heggheim orienterer om aktuelle saker; inkl. 
 • ei vuurdering av arbeidet vårt
 • førebuing av møtet saman med hovudutval for næring og kultur
 • Lars Hustveit orienterer om statusvurdering av arbeidet med verdiskapingsplanen og sak som skal fremjast politisk i 2018
 • Endre Høgalmen presenterer sentrale problemstillingar innan arbeidsfeltet Nyskaping og Christian Rekkedal innan satsinga Landbruk

Resultat:
Desse møtte:
Tom Knudsen, Nils P Støyva, Jan Heggheim, Endre Høgalmen, Egil Henning Ytrøy, Ingvild Andersen, Lars Hustveit

Jan innleia og ønska Tom Knudsen velkommen som ny medlem i forumet  Sjå vedlagt presaentasjon der moment frå diskusjonen vart lagt inn i møtet (kva vi er nøgde med og kva næringsforum ser som forbetringspunkt)

Lars orienterte om arbeidet med verdiskapingsplanen med vekt på planlagt statusgjennomgang frå no av og fram til politisk vedtak i juni 2018.

 • Vurder partnarskapsarbeidet som tema 24/10
 • Inviter breidt til eit møte der Rune D Fitjar presenterer fornying basert på eksisterande styrke
 • Kall inn møte i NF 15. februar og 5. april

Endre, Egil Henning og Ingvild orienterte om nyskaping
Sjå eigen presentasjon.

Ingvild trekte fram rolleklargjering - framleis - som eit forbetringspunkt

Endre og Egil Henning arbeider med og ønskja tilbakemelding på:
- Korleis få til vekst i mindre bedrifter gjennom tilrettelagd innsats innan innovasjon og FoU
- Korleis få til bransjeuavhengige møteplassar for innovasjon og nyskaping
- Korleis få til møteplassar for kapitaleigarar

La også fram tema som kanskje skal reduserast (som prioriterte tema i verdiskapingsplanen):
- Gjennomgangsbustader
- Integrering av innvandrarar

Ønskjer NHO til å leie arbeidet med leverandørutvikling

LANDBRUK

Omstilling og utvikling i primærproduksjonen: Fleirårige
utviklingsprosjekt

Volum stabilt, færre arbeidstakarar og produksjonseiningar
Fungerer greitt

Verdikjedar med marknadspotensial:
 • Skogbruk, tredrivar, FM står for ressurskartlegging
 • Hagebruk: Matvanar endrar seg, behovet aukar, potensial. 
 • Bringebær: Ser ut til å vere metta
 • Moreller: 45% marknadsandel
Suksesskriterier:
 • Transport
 • Kunnskap
Lokal mat og reiseliv: Kopling mellom produsentar og kundar

"Inn på tunet": Manglar marknad

Bør arbeidast meir med:
 • Rekruttering og opplæring, "vaksenagronom"
 • Sesongarbeidarane som innbyggarar
 • Lys i husa, gardsbruk som bustad, vurdere å legge til sides

FoU: Etablerer faggrupper om FoU-behov: Grasproduksjon,
artstilpassing og haustemetodar

Ikkje etablert slik gruppe i skogbruk, avhengig av fusjon i Vestskog

Fadderordning: Unge bønder

 

Adresse og område med aktivitet:
Sogn og Fjordane

Arrangør:
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Oppstartsdato: 5. september 2017 10:00
Avslutningsdato 5. september 2017 14:30

Forankra til:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
vpsf25

Dokument til nedlasting:

170904 Jan - innleiing Næringsforum 170905.pdf
170905.NF_Om justering av verdiskapingsplanen.pdf
170905_Etablerararbeidet_Næringsforum.pdf
170905_presentasjon nyskaping.pdf


Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune