Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte VRI4 møte i arbeidsgruppa


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 23.05.2017
 

VRI4 vil halda sitt fyrste møte i arbeidsgruppa den 24. mai på Leikanger. På møtet vil ein innstille kompetansemeklarar til dei fire rollane, og ein vil vurdere to søknader til FoU-startpakken. I tillegg til mange oppstartsaker for dei fire personane i arbeidgruppa.

AGENDA

1.   Velkomen, og presentasjon av deltakarane (am og alle)

2.   Kort gjennomgang av prosjektet VRI4 og status (bakgrunn, utfordringar, overordna mål  og mål , verkemiddel, handlingsplanar, etc.) (AMJ-PPP og DL)

3.   Kort presentasjon av status for måloppnåing for Sogn og Fjordane. Nokre tabellar og grafar som viser  tal søknader til regionale, nasjonale og internasjonale FoU-program og kva suksess me har hatt. Oppfordrar alle til å ta med 1-2 tabell eller graf som viser utviklinga for sitt område (alle).

4.   Grundigare gjennomgang av verkemidlane, og korleis me brukar vår modell for trinnvis innovasjon for å skildra desse. Modellane kan du finna i bruk på nettsida til fylkeskommunen som vist til under (AMJ og DL)

5.   Treffer verkemidlane våre, eller ligg problema andre stader. Kva om me nyttar vår metode på oss sjølv. Finst det nokre kritiske suksessfaktorar som må «løysast» for at våre verkemidlar skal kome til sin rett? Ei praktisk øving  (AMJ + alle)

Lunsj

6.   Kompetansemeklarar. Gjennomgang av søknadane og innstilling for kvar rolle. Innføring i vårt oppdrag, ved Katrine Wilson Røkke, innkjøpssjef.

7.   Søknader  og spørsmål  om prosjekt. Diskusjon om korleis me skal handsama søknader, og konkret handsaming ved aktuelle søknader (AMJ innleiar)

8.   Rapporteringskrav til Forskingsrådet. Halvårsrapport til Forskingsrådet – diskusjon om svar i skjema motteke av Forskingsrådet, som er ein forenkla variant i denne omgang (AMJ innleiar)

9.   Plan for møte i arbeidsgruppa ut 2017, for fellesaktivitetar og eventuelt andre aktivitetar.  Behov og møteform. Kva seier planen? (AMJ innleiar)

10. Samordning med andre verkemiddelaktørar og regionale satsingsområde. Innleiande diskusjon (alle). IN har ei rekke med verkemiddel som høyrer heime i innovasjonsprosessen.

11.  Presentasjon og diskusjon  av aktuelle nettsider og verkty (AMJ innleiar):
Fylkeskommunen: VRI4
RUP-Norge:  VRI4
Facebook: VRI Sogn og Fjordane

12.   Andre saker eventuelt.Deltakarar på møtet var:

  • Dag Lothe, Forskingsrådet regionansvarleg.
  • Zuzana Nordeng, forskar/EU-rådgjevar, Vestlandsforsking.
  • Karianne Kojen Andersen, rådgjevar H2020
  • Arne Monrad Johnen, prosjektleiar VRI4, SF fylkeskommune
  • Katrine Røkke Wilson, innkjøpssjef SF fylkeskommune, delvis med.

Resultat:
Det viste seg at agendaen for noko optimistisk. Me gjekk gjennom punkt 1-4, pluss punkt 6, innstilling av kompetansemeklarar.

Innkjøpssjefen orienterte om opplegget, og innstillinga vart gjennomført etter tilrådd metode.

Dei resterande punkta på agendaen får bli å ta att seinare ved høve.

Adresse og område med aktivitet:
Innovasjon Norge
6863 Leikanger

Arrangør:
VRI4 Sogn og Fjordane

Oppstartsdato: 24. mai 2017 1000
Avslutningsdato 24. mai 2017 1500

Forankra til:
VRI4 Sogn og Fjordane

Internasjonal status:
Anna, Målgrupper

Kode og nøkkelord:
vri4 forregion
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune