Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Næringsforum 5. april 2017


Publisert av Lars Hustveit (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 07.04.2017
 

Møtet i næringsforum 5/4 var lagt til SFE sine lokale på Sandane. Hovudtemaet var fornyber energi og med vekt på oppfølging av work shop i Brussel 8-9/3

Program:

10:00 - 10:15      Satsing på fornybar energi – status
  v/ Jan Heggheim 
10:15 – 10:30     Vurdering av arbeidet i forum for grøn
                          energi v/ Geir Arne Solheim
i.     Planar framover
ii.    Internasjonalt arbeid
10:30 – 11:30     Kva fekk vi ut av workshop i Bryssel
a.     SFE v/ Kai Petter Sårheim
b.     Maritim Foreining v/ Trond Strømgren 
c.     FoU miljøet: Merete Lunde


13:15     Drøfting: Vegen vidare. 
     I tillegg til Næringsforum deltek inviterte gjester og
     fagansvarlege i fylkeskommunen


13:15 – 14:00     Status vedkommande Kapasitetsløft
  v/ Erik Kyrkjebø
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/FORREGION/1254023147780?lang=no

Resultat:
Inviterte gjester: Kai Petter Sårheim, Trond Strømgren, Geir Arne Solheim, Merete Lunde, Elisabet K Bøe
Frå næringsforum møtte: Rune Fromreide, Erik Kyrkjebø, Jan Heggheim (møteleiar) og Lars Hustveit (ref)

Jan Heggheim gjekk gjennom status for satsinga fornybar energi. Nokre hovudpunkt:

  • Fornybar energi er den satsinga vi har hatt størst vanskar med å få i gang
  • Samstundes er dette næringar som reppresenterer styrke i fylket.  Vi vil derfor arbeide vidare med temaet
  • Kvifor arbeider det offentlege internasjonalt: Som del av europeisk "smart spesialisering" veks det fram "smarte regionar" der forskingsmiljø, bedrifter og det offentlege samarbeider med regionar med samanfallande interesser.
  • Energibransjen har oppgåver internt dei må prioritere, men bransjen (SFE / Sunnfjord Energi) har signalisert at dei er interesserte i prosjektsamarbeid; Hydrogen, Smart valley og Off grid i Solund var nemnde som døme. 
Forum for Grøn Energi (FGE):
FGE vil lage planar for sitt arbeid og derigjennom klarlegge si rolle i vidare arbeid.  FGE legg vekt på å lage møteplassar og ønskjer vere nøytrale i høve ulike energibærarar.  Prioritering vil skje basert på at nokon vil noko.
Ambisjonar må tilpassast ressursbehovet.  FGE ønskjer eit sekretariat.  Planar skal vise kva sekretariatet skal gjere framover.  Fylkeskommunen lova finansiering basert på at det vert presentert gode planar for aktiviteten

Oppsummering av work shop i Brussel
(Presentasjonane i Brussel 8-9/3 ligg ved.)
Kort oppsummert:  Partnarskapen bør prioritere dei mulegheitene som ligg i å utvikle fornybar energi-satsinga også ved hjelp av europeiske plattformer og program.  Arenaene innan hydrogen, Marine Renewable Energy (MRE) og forskingsnettverket ERRIN framstår som nyttige.  Partnarskapen kan nytte seg av desse og bør i første omgang skaffe seg erfaringar.  Felles forståing av at vi må vere aktive og ut av komfortsona for å ta ut nytteverdi.

I hydrogenprosjektet vil dei vidareutvikle arbeidspakke FoU og internasjonalisering.
FGE og MFSF vil gjerne delta på aktivitetane til MRE.  dette krev noko ekstern finansiering
Havkraft / Hydrowave vil gjerne nytte seg av kontaktflata dei har fått for å fremje ein H2020 søknad

Vegen vidare
Vi har MRE, Hydrogen (hurtigbåt m.m.) og ERRIN som startpunkt for internasjonalt arbeid.
Innovasjon Norge sitt internasjonale apparat og Vest Norges Brusselkontor er og viktige samarbeidspartar.

Semje om å oppdatere satsinga fornybar energi i 2018. Røynslene internasjonalt vert sett inn i ein samangheng då.  

Kapasitetsløft
Erik Kyrkjebø presenterte på vegne av VF og HVL ei uferdig skisse.
Sjå vedlegg

Adresse og område med aktivitet:
Sogn og Fjordane

Arrangør:
SFFK

Oppstartsdato: 5. april 2017 10:00
Avslutningsdato 5. april 2017 14:00

Forankra til:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
vpsf25

Dokument til nedlasting:

1703 Heggheim Brussel energi.pdf
1703_Elisabet Boe Workshop 08.03.17.pdf
1703_ERRIN - March 2017.pdf
1703_HE_Norway_event_08032017.pdf
1703_HyER.pdf
1703_LH_Bryssel.pdf
1703_MRE partnership meeting 27032017.pdf
1703_NFR_TIE.pdf
1703_Vestforsk EU projects.pdf
170405 Næringsforum Jan Heggheim.pdf
170405_Forum for Grøn Energi - næringsforum.pdf


Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune